Béda révisi "Dongéng"

2.985 bita ditambahkeun ,  7 tahun yang lalu
m (Bot: Migrating 1 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q699 (translate me))
Dongéng Pamuk nya éta dongéng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktén hiji jalma tur bisa aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah.<ref name="sumber"> Tamsyah,Budi Rahayu,Spk.1996.Pangajaran Sastra Sunda.Bandung: Pustaka Setia. </ref> Contoo carita pamuk di wewengkon Sunda bisa ditingali dina carita [[''Prabu Siliwangi'']], Prabu Siliwangi nya éta tokoh anu kaitung sakral di daérah [[Jawa Barat]].<ref name="skripsi3"/> Sakumaha nu dipikawanoh, Prabu Siliwangi téh nya éta hiji raja nu pernah maréntah wewengkon [[Pasundan]].<ref name="skripsi3"> Aef Saeful Islam.(2011).Skripsi.Unsur Intrinsik Carita Rayat Kacamatan Cigasong Kabupatén Majaléngka pikeun Bahan Pangajaran Sastra di SMA.UPI. </ref> Contona ''Weasan Aki Sayang Hawu''.<ref name="skripsi3"/>
 
<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">==[[Dongéng sasakala (Légénda)]]== Dongéng légénda nya éta carita rayat anu dianggap (ku nu boga caritana) minangka hji kajadian nu bener-bener kungsi aya.<ref name="dongeng"/> Lumangsungna éta kajadian dina waktu nu can pati lila, sarta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna.</span> == [[Dongeng sasakala (legenda)]] == Dongeng LEGEND nya ETA carita Rayat anu dianggap (untuk dewa nu Carita) minangka HJi kajadian nu-Bener Bener kungsi aya. <ref Name="dongeng"/> Lumangsungna ETA kajadian dina Waktu nu bisa Pati lila, sartans tempatna di Lingkungan nu Geus dipikawanoh ke Uranga ayeuna.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left"><ref name="dongeng"> Danandjaja,James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain.Jakarta: Gratifipers.(Kaca 66) </ref> Dongéng sasakala mngrupa golongan carita anu geus turun tumurun, sumebar sarta ku balaréa dianggap mibanda dasar kasajarahan atawa sakumna carita wandal kitu anu geus jadi milik sagolongan masarakat.<ref name="dongeng"/> Palaku utama dina legenda jalma biasa.<ref name="dongeng"/> Dongéng legenda biasana nyaritakeun asal-muasalna kajadian.<ref name="dongeng"/> Kajadian hiji tempat, [[tutuwuhan]],[[sato]], atawa barang.<ref name="dongeng"/>Papasingan Legenda : # [[Legenda Agama]] nya éta legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam.<ref name="carita rakyat"/> Legenda nu geus dikumpulkeun diantarana: [[Syéh Siti Jenar di Muka Pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[Syéh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang dari Tembayat]], jste.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda Alam gaib]] nya éta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu gaib.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tokah jalma]] nya éta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya kajadianana.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tempat]] atawa legenda wewengkon nya éta carita anu aya patalina jeung hiji tempat, ngaran wewengkon sarta wangun topografi, upamana ayana [[gunung]], pasir-pasir, [[jurang]], jsb.</span> <ref name="dongeng"> Danandjaja, James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, Dan berbaring-lain.Jakarta:. Gratifipers (Katz 66) </ ref> Dongeng sasakala mngrupa golongan carita anu Geus Turun tumurun, sumebar sartans untuk balaréa dianggap mibanda ditempatkan dan kasajarahan atawa sakumna carita perusak menyebalkan anu Geus jadi Milik sagolongan masarakat. <ref name="dongeng"/> headband Utama legenda dina jalma Bias. <ref name="dongeng"/> legenda Dongeng Bias nyaritakeun asal- . muasalna kajadian <ref name="dongeng"/> Kajadian Hiji TEMPAT [[tutuwuhan]], [[sato]], atawa Barange <ref name="dongeng"/> Papasingan Legenda:. # [[Legenda Agama]] nya ETA legenda jalma-jalam suci saperti pasangan berdebar Agama Islam <ref name="carita rakyat"/> Legenda nu Geus dikumpulkeun diantarana:. [[Syeh Siti Jenar di Muka pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[ Syeh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang Tembayat Bahasa Dari]], jste. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda Alam Gaibana]] nya-carita carita ETA pangalaman Pribadi Hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu Gaibana. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tokah jalma]] nya ETA carita ngeunaan Tokoh-Tokoh jalma nu aya dianggap kungsi kajadianana. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda TEMPAT] ] atawa legenda wewengkon nya ETA carita anu aya patalina Jeung TEMPAT Hiji, sartans wewengkon ngaran Wangun topografi, Upama ayana [[gunung]], Pasir-Pasir, [[Jurang]], JSB.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Contona saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]].</span> Conton saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]].</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left"><ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.''Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun bahan pangajaran sastra di SMP''.UPI </ref> Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél <ref name="Sumber3"> Faturohman, Taufik, Drs.(1983).Ulikan Sastra(Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:Djtnika. </ref>, dongéng legénda <ref name="Sumber3"/>, dongéng sagé <ref name="Sumber3"/>, dongéng parabél <ref name="Sumber3"/>, [[Dongéng mité]] <ref name="Sumber3"/></span> <ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.'' Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun Bahan pangajaran sastra di SMP''. UPI </ ref> Sedengkeun dumasar saluran palakuna Dongeng teh kabagi jadi nya lima ETA Dongeng Fabel <ref name="Sumber3"> Hambali, Taufik, Drs (1983) Ulikan Sastra (Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:.. Djtnika </ ref> Dongeng LEGEND <ref name="Sumber3"/>, Dongeng. Sage <ref name="Sumber3"/>, Dongeng parabel <ref name="Sumber3"/> [[Dongeng Mite]] <ref name="Sumber3"/></span>
==[[Dongéng sasakala (Légénda)]]==
Dongéng légénda nya éta carita rayat anu dianggap (ku nu boga caritana) minangka hji kajadian nu bener-bener kungsi aya.<ref name="dongeng"/> Lumangsungna éta kajadian dina waktu nu can pati lila, sarta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna. <ref name="dongeng"> Danandjaja,James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain.Jakarta: Gratifipers.(Kaca 66) </ref> Dongéng sasakala mngrupa golongan carita anu geus turun tumurun, sumebar sarta ku balaréa dianggap mibanda dasar kasajarahan atawa sakumna carita wandal kitu anu geus jadi milik sagolongan masarakat.<ref name="dongeng"/> Palaku utama dina legenda jalma biasa.<ref name="dongeng"/> Dongéng legenda biasana nyaritakeun asal-muasalna kajadian.<ref name="dongeng"/> Kajadian hiji tempat, [[tutuwuhan]],[[sato]], atawa barang.<ref name="dongeng"/>Papasingan Legenda :
# [[Legenda Agama]] nya éta legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam.<ref name="carita rakyat"/> Legenda nu geus dikumpulkeun diantarana: [[Syéh Siti Jenar di Muka Pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[Syéh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang dari Tembayat]], jste.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda Alam gaib]] nya éta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu gaib.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda tokah jalma]] nya éta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya kajadianana.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda tempat]] atawa legenda wewengkon nya éta carita anu aya patalina jeung hiji tempat, ngaran wewengkon sarta wangun topografi, upamana ayana [[gunung]], pasir-pasir, [[jurang]], jsb. Contona saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]]. <ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.''Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun bahan pangajaran sastra di SMP''.UPI </ref>
 
Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél <ref name="Sumber3"> Faturohman, Taufik, Drs.(1983).Ulikan Sastra(Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:Djtnika. </ref>, dongéng legénda <ref name="Sumber3"/>, dongéng sagé <ref name="Sumber3"/>, dongéng parabél <ref name="Sumber3"/>, [[Dongéng mité]] <ref name="Sumber3"/>
 
=='''Unsur-unsur carita dongéng'''==
Pamaké anonim