Béda révisi "Dongéng"

1 bita ditambahkeun ,  5 tahun yang lalu
===Dongéng sasatoan (Fabél)===
Dongéng Fabél nya éta dongéng atawa carita rékaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi, ku kituna carita téh ngagambarkeun pasipatan, waték, jeung budi manusa. <ref name=Sumber6> Iskandarwassid.(1992).Kamus Istilah Sastra.Bandung: Geger Sunten. (kaca 40) </ref> Ilaharna dongéng sato (Fabél) nyaritakeun sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas [[manusa]], upama baé bisaeun nyarita ogé ngagunakeun akal jeung pikiran. <ref name=Kamampuh> Desny Maulida.2007.'Kamampuh Ngadongéng Siswa Kelas X SMK Kencana Bandung'.Skipsi.Universitas Pendidikan indonesia. </ref> Dongéng [[sato]] biasana watek palakuna geus dipola. <ref name=Skripsi2/> Dina kasusastraan Sunda, dongéng sato téh pohara lobana. <ref name=Skripsi2> Atin Solihat Rohmatus.2005.'Dongéng Rakyat Kacamatan Sukahaji pikeun Bahasa Pangajaran Sastra Di SMP Kacamatan Sukahaji'.Skripsi.Universitas Pendidikan Indonesia. </ref>
 
===Dongéng babad (Sagé)===
Dongéng Sagé nya éta carita ngeunaan kapahlawanan, nu nyaritakeun kahirupan manusa di masarakat jeung dina sajarahna. <ref name="sastra"> Ruyana,Yus.1978.Panyungsi Sastra .Bandung: Gunung Larang. (Kaca 19) </ref> Sagé mangrupa carita peperangan di jaman baheula, umumna nyaritakeun tokoh nu légendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan, jalma sohor, atawa lalampahan nu pikaseurieun. Contona ''Prabu Siliwangi'', ''[[Dipati Ukur]], [[Séh Abdul Muhyi]]'',jrrd.<ref name=Sumber6> Iskandarwassid.(1992).Kamus Istilah Sastra.Bandung: Geger Sunten. (kaca 132) </ref>
Pamaké anonim