Béda révisi "Kalapati"

7 bita dipupus ,  4 tahun yang lalu
(Nyieun kaca anyar ==Deskripsi== Kalapati mangrupa buku kumpulan carpon nu ditulis ku Hadi AKS. Buku kumpulan carpon Kalapati téh mangrupa buku nu ditulis ku salah saurang pa...)
 
==Deskripsi==
[[Kalapati]] mangrupa buku kumpulan [[carpon]] nu ditulis ku [[Hadi AKS]]. Buku kumpulan [[carpon]] [[Kalapati]] téh mangrupa buku nu ditulis ku salah saurang pangarang [[Sunda]], nya éta [[Hadi AKS]], medal dina taun 2012 citakan kahiji, kandelna 117 kaca, pamedalna nya éta [[PT Kiblat Buku Utama Bandung]]<ref name="buku">[Hadi, AKS. 2012. "Kalapati"], Bandung: Kiblat.</ref>. Supama ditilik tina jilidna, katitén aya gambar wanoja keur nyekelan [[péso]], sorot panonna nahan kasieun. Di tukangeun wanoja aya gambar kalangkang leungeun jeung kalangkang jalma-jalma kawas nu rék ngarogahala manéhna. Tulisan kalapatina diwarnaan beureum semu orén, nyaluyukeun jeung gambar latar di tukangeun wanoja, kawas langit nalika wanci reupreupan maju ka magrib. Saupama ditilik-tilik mah éta jilid buku na téh ngadéskripsikeun salah sahiji [[carpon]] nu dimuat dina éta buku, nu judulna [[“Kalapati”]]. Di jilid tukang dicutat salah sahiji kalimah tina carpon [[“Sarah”]], cutatanna nya éta “Daun, tangkal, jeung manusa tuluy jaradi sarah. Palid dina caah umpalan…” éta kalimah matak keueung jeung matak panasaran ka nu macana, ditambahan ku ayana déskripsi nu didadarkeun di paragraph handapeunana<ref name="skripsi">[Nastiti, Asih, Dewinda. 2017. "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme"], UPI Bandung:Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI .</ref>.
Ieu buku téh nyaritakeun rupa-rupa pasualan dina kahirupan jaman kiwari. Dina ieu buku téh aya 12 [[carpon]], nya éta: (1) [[‘Lemah Cai Kulup’]], (2) [[‘Sarah’]], (3) [[‘Basa Lambak Cahayaan’]], (4) [[‘Kala’]], (5) [[‘Kalapati’]], (6) [[‘Kalakay’]], (7) [[‘Kalangkang Bulan’]], (8) [[‘Anaking jeung Bulan’]], (9) [[‘Kembang Pati’]], (10) [[‘Jaid’]], (11) [[‘Lembur Samida’]], jeung (12) [[‘Iraha Patepang Deui’]]<ref name="buku">[Hadi, AKS. 2012. "Kalapati"], Bandung: Kiblat.</ref>.
Éta 12 [[carpon]] téh miboga carita nu béda-béda, nya éta ngaguar pasualan ngeunaan kahirupan manusa jaman kiwari, boh di lingkungan kulawarga boh di lingkungan masarakat<ref name="skripsi">[Nastiti, Asih, Dewinda. 2017. "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme"], UPI Bandung:Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI .</ref>. Ieu 12 [[carpon]] téh saupama disalusur leuwih nyosok jero, miboga amanat nu kacida pentingna pikeun jadi eunteung kahirupan nu maca. Sajaba ti ngaguar ngeunaan pasualan kahirupan, aya ogé sababaraha carpon nu ngahirupkeun palaku wanoja dina caritana<ref name="skripsi">[Nastiti, Asih, Dewinda. 2017. "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme"], UPI Bandung:Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI.</ref>. Palaku wanoja nu diciptakeun dina [[carpon]] [[Hadi AKS]] téh digambarkeun salaku rupa-rupa palaku wanoja nu miboga karakteristik béda-béda, dina kahirupan anu béda-béda ogé<ref name="skripsi">[Nastiti, Asih, Dewinda. 2017. "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme"], UPI Bandung:Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI.</ref>.
 
 
==Referensi==