Béda révisi "Kalapati"

62 bita ditambahkeun ,  4 tahun yang lalu
Ieu buku téh nyaritakeun rupa-rupa pasualan dina kahirupan jaman kiwari. Dina ieu buku téh aya 12 [[carpon]], nya éta: (1) [[‘Lemah Cai Kulup’]], (2) [[‘Sarah’]], (3) [[‘Basa Lambak Cahayaan’]], (4) [[‘Kala’]], (5) [[‘Kalapati’]], (6) [[‘Kalakay’]], (7) [[‘Kalangkang Bulan’]], (8) [[‘Anaking jeung Bulan’]], (9) [[‘Kembang Pati’]], (10) [[‘Jaid’]], (11) [[‘Lembur Samida’]], jeung (12) [[‘Iraha Patepang Deui’]]<ref name="Kalapati">AKS, Hadi: "Kalapati", kaca viii. PT Kiblat Buku Utama, 2012</ref>.
Éta 12 [[carpon]] téh miboga carita nu béda-béda, nya éta ngaguar pasualan ngeunaan kahirupan manusa jaman kiwari, boh di lingkungan kulawarga boh di lingkungan masarakat<ref name="skripsi">Nastiti, Asih, Dewinda: "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X (Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme)", kaca 47. Departement Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2017</ref>. Ieu 12 [[carpon]] téh saupama disalusur leuwih nyosok jero, miboga amanat nu kacida pentingna pikeun jadi eunteung kahirupan nu maca. Sajaba ti ngaguar ngeunaan pasualan kahirupan, aya ogé sababaraha carpon nu ngahirupkeun palaku wanoja dina caritana<ref name="skripsi">Nastiti, Asih, Dewinda: "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X (Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme)", kaca 47. Departement Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2017</ref>. Palaku wanoja nu diciptakeun dina [[carpon]] [[Hadi AKS]] téh digambarkeun salaku rupa-rupa palaku wanoja nu miboga karakteristik béda-béda, dina kahirupan anu béda-béda ogé <ref name="skripsi">Nastiti, Asih, Dewinda: "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X (Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme)", kaca 47. Departement Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2017</ref>.
 
[[File:COVER BUKU KALAPATI (2).jpg|COVER BUKU KALAPATI (2)]]
 
==Referensi==