Kalimah: Béda antarrépisi

274 bita dipupus ,  4 tahun yang lalu
restrukturisasi
mTidak ada ringkasan suntingan
(restrukturisasi)
'''Kalimah''' nyaéta wangun gramatikal panglegana. Kalimah mangrupa beungkeutan ka[[Tata basa|tatabasa]]<nowiki/>an anu unsur-unsur pangwangunna mangrupa [[Klausa (basa Sunda)|klausa-klausa]], partikel-partikel panyambung, jeung pola-pola intonasi <ref>Tarigan.(1985).''Pengajaran Sintaksis''. Bandung: Angkasa, kc. 48</ref>. Mangrupa bagéan pangleutikna tina hiji omongan atawa [[wacana]], anu diwatesanan ku randegan panjang, anu ngandung pikiran anu gembleng atawa lengkep nurutkeun katatabasaan <ref name="Tata">Sudaryat, spk. (2011). ''Tata Basa Sunda Kiwari''. Bandung: Yrama Widya, kc. 180</ref>. Kalimah gé mangrupa hiji beungkeutan gramatik anu diwatesanan ku ayana randegan panjang anu dibarengan ku nada ahir turun atawa naék.<ref name="Struktur">Sudaryat, Y. (2014). ''Struktur Bahasa Sunda (Sintaksis dalam Gamitan Pragmatik)''. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI, kc. 39) </ref>
'''Kalimah''' nyaéta wangun gramatikal panglegana.
==Wangenan kalimah==
[[Kalimah]] nyaéta wangunan-wangunan basa anu miboga ciri-ciri ieu di handap.
a) Mangrupa konstruksi gramatik nyaéta, wangunan basa anu ngandung harti atawa maksud.
b) Mangrupa wangunan basa anu maksimu, nyaéta wangunan basa pikeun ngébréhkeun harti anu dipimaksud ku éta wangunan téa henteu perlu ditambahan deui atawa dilegaan deui.
c) Ngabogaan lentong pamungkas turun atawa naék, anu nétélakeun yén éta konstruksi gramatik téh geus réngsé.
d) Rélatif bisa mandeg mandiri, bisa diisolasikeun atawa dipisahkeun kalawan hartina teu leungit atawa henteu robah.
Mangrupa bagian pangleutikna tina hiji omongan atawa wacana, anu diwatesanan ku randegan panjan, anu ngandung pikiran anu gembleng atawa lengkep nurutkeun katatabasaan <ref name= Tata Basa Sunda Kiwari>Sudaryat, spk. (2011). ''Tata Basa Sunda Kiwari''. Bandung: Yrama Widya, kc. 180</ref>.
Nurutkeun Ramlan, <ref name= Struktur Bahasa Sunda (Sintaksis dalam Gamitan Pragmatik)>Sudaryat, Y. (2014). ''Struktur Bahasa Sunda (Sintaksis dalam Gamitan Pragmatik)''. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI, kc. 39) </ref>kalimah nyaéta hiji beungkeutan gramatik anu diwatesanan ku ayana randegan panjang anu dibarengan ku nada ahir turun atawa naék. Kalimat nyaéta beungkeutan katatabasaan anu unsur-unsur pangwangunna mangrupa klausa-klausa, partikel-partikel panyambung, jeung pola-pola intonasi <ref>Tarigan.(1985).''Pengajaran Sintaksis''. Bandung: Angkasa, kc. 48</ref>.
 
==WandaCiri kalimah dumasar jumlah klausa==
[[Kalimah]] nyaéta wangunan-wangunan basa anu miboga ciri-ciri ieu di handap.
Nurutkeun Djayasumarna <ref>Putrayasa. (2010). ''Analisis Kalimat''. Bandung: PT. Rafika Aditama, kc. 26</ref>, dumasar jumlah klausana, kalimah dibédakeun jadi dua nyaéta, kalimah tunggal, jeung kalimah majemuk.
a) # Mangrupa konstruksi gramatik, nyaéta, wangunan basa anu ngandung harti atawa maksud.
b) # Mangrupa wangunan basa anu maksimu, nyaéta wangunan basa pikeun ngébréhkeun harti anu dipimaksud ku éta wangunan téa henteu perlu ditambahan deui atawa dilegaan deui.
c) # Ngabogaan lentong pamungkas turun atawa naék, anu nétélakeun yén éta konstruksi gramatik téh geus réngsé.
d) # Rélatif bisa mandeg mandiri, bisa diisolasikeun atawa dipisahkeun kalawan hartina teu leungit atawa henteu robah.
 
==Jumlah klausa==
=== Kalimah salancar/tunggal ===
Kalimah tunggal/Salancar nyaéta kalimah anu diwangun ku hiji klausa atawa hiji konstituén <ref name="Tata">Sudaryat, spk. (2011). ''Tata Basa Sunda Kiwari''. Bandung: Yrama Widya, kc. 139</ref>. Dina kalimah tunggal anu jadi unsur wajibna nyaéta jejer jeung caritaan. Tapi, dina kalimah tunggal bisa jadi kawangun ku unsur tambahan kawas katerangan tempat, waktu, jeung alat. Ku kituna, kalimah tunggal wangunna teu salawasna pondok <ref>Putrayasa, I.B. (2010). ''Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, Peran)''. Bandung: PT. Rafika Aditama, kc. 26</ref>.