Béda révisi "Novel"

1.578 bita ditambahkeun ,  3 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
'''Novel''' nyaéta salah sahiji wangun [[prosa]] wanda carita rékaan (fiksi) nu eusi jeung jalan caritana panjang tur loba bagéan-bagéanna.<ref name=":0">Sumarsono Tatang, Dkk, 2014. Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas XI (jilid ka II): Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.</ref> Diwangun ku [[basa lancaran]], [[palaku]] anu ngalakonna loba, mangsa nu kacaturna lila.<ref name=":0" /> Sanajan kaasup [[carita fiksi]], palaku, [[jalan carita]], tempat jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal, persis siga kajadian anu sabenerna.<ref name=":0" /> Eusi novel aya ogé anu didadasaran ku kajadian anu sabenerna, tapi éta kajadian téh ku pangarangna sok diréka-réka deui.<ref name=":0" />
 
Contona:
 
Baruang ka Nu Ngarora (1914) karya [[Daéng Kanduruan Ardiwinata|D.K. Ardiwinata]].
 
Lain Éta karya [[Moch. Ambri]].
 
Pangéran Kornél karya [[R. Méméd Sastrahadiprawira]]. 
 
== Kamekaran ==
Novel téh prosa rékaan (fiksi) nu naratip (ngawujud lalakon), umumna panjang sarta galur caritana atawa plot-ma kompléks (ngarancabang). Ku lantaran kitu wandana, novel mah bisa midangkeun rupa-rupa palaku, ngasupkeun rupa-rupa kajadian, laluasa ngadéskripsikeun latar, jeung laluasa ngahirupkeun karakterisasi. Dina basa-basa di Eropa mah umumna ngagunakeun istilah roman, nu asal muasalna tina kecap romance (puisi panjang atawa prosa anu ngolah lalakon asmara, ngalalana). Tapi, basa Inggris mah milih istilah nu asalna tina basa Itali novella, hartina carita nu pondok dina wangun prosa. Dina abad ka-14 di Italia ceuyah sarta populér ku rupa-rupa roman, boh anu punjul boh anu picisan. Lila-lila ngésér, istilah novella (dina basa Jerman: novella) mindeng digunakeun saharti jeung novelét (novellete), prosa fiksi nu teu pati panjang. Dina sastra Sunda kungsi dibédakeun wangenan ngeunaan istilah novel jeung roman téh, padahal saenyana mah sarua. Ku kituna, dina kamekaran kiwari, leuwih hadé ngagunakeun éta dua istilah téh dina harti atawa wangenan anu sarua: novel atawa roman. Dina ulikan, papasingan novel téh dumasar kana umurna (umpamana aya novel Sunda.Samemeh Perang), kana eusina (upamana aya: novel sa1arah), kana ukuranana (upamana aya: novelét), dumasar kana kualitasna (upamana aya: novel populér), jsté.
 
==Unsur==
# [[Téma]] nyaéta inti carita nu bisa diwangun tina runtuyan kajadian.<ref name=":0" />
# Alur[[Galur]] kaasup unsur penting dina hiji carita. Lantaran dina galur aya runtuyan kajadian, méré arah atawa ngatur kajadian naon waé anu kudu diheulakeun atawa dipandeurikeun, sarta nembongkeun sabab akibat kajadian dina carita.<ref name=":0" />
# [[Palaku]] nyaéta tokoh nu ngalalakon dina hiji carita. nilik jinisna mah aya nu disebut palaku utama jeung palaku tambahan.<ref name=":0" />
# [[Latar]] nyaéta lingkungan sabudeur anu ngurilingan kajadian tur waktu atawa mangsa nu lumangsung dina hiji carita.<ref name=":0" />
# [[Puseur implengan]] nyaéta puseur panitén atawa jihat sawangan (''point of view)'' ngandung harti (ku saha) dicaritakeunana éta karangan atawa titik mimiti carita.<ref name=":0" />
# [[Gaya basa]] nyaéta cara ngébréhkeun pikiran ngaliwatan atawa maké basa anu has nu némbongkeun pribadi [[pangarang]].<ref name=":0" />
 
[[Kategori:Sastra]]
1.840

éditan