Béda révisi "Mahar"

96 bita ditambahkeun ,  3 tahun yang lalu
Nyirian kalimah nu can make rujukan
m
(Nyirian kalimah nu can make rujukan)
[[Gambar:Wedding ring with heart shadow.jpg|jmpl|Cincin bisa dijadikeun mahar. ]]
'''Mahar''' atawa mas kawin nya éta salasahiji syarat sah dina [[jatukrami]].<ref>{{Cite web|url=https://www.fanind.com/penjelasan-mahar-pernikahan-dalam-islam.html|title=PENJELASAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM - Tips Pernikahan dan Rumah Tangga|website=www.fanind.com|language=en-US|accessdate=2018-02-12}}</ref> Sacara umum kecap séjén anu digunakeun pikeun mahar dina [[Al-Qur’an]] nya éta ''[[Ajr, Shiddiq, Shaduqah]]'', anu hartina pangajén sarta hadiah keur [[pangantén]] awéwé. <ref>{{Cite news|url=https://www.suduthukum.com/2014/07/pengertian-mahar.html|title=Pengertian Mahar|newspaper=SUDUT HUKUM™|access-date=2018-02-12}}</ref> Sedeng numutkeun Hamka, kecap ''shidaq, shaduqat,'' asal tina rumpun kecap ''shidiq, shadaq,'' ogé ''shadaqah.''{{Fact}} Dina ma’nana ngandung rasa anu jujur jeung wening.{{Fact}} Jadi hartina harta anu dibikeun kalayan haté nu beresih wening keur pangantén awéwé nalika akad. <ref>{{Cite book|title=Tafsir al-azhar|last=Hamka|first=|publisher=PT Pustaka Panji Mas|year=1999|isbn=|location=Jakarta|pages=}}</ref>
 
Wangenan mahar numutkeun Ulama’fiqih mazhab, di antarana :
 
== Cara mayar ==
Cara mayar mahar bisa dua cara, kontan jeung hutang.{{Fact}} Upama kontak dibikeun langsung nalika akad, sedeng upama hutang nyaeta :
* Wajib dibayar sakabéhna, upama geus sapatemon'','' atawa salasahijina aya nu tilar dunya. <ref name=":3" />
* Wajib dibayar satengahna, upama mahar disebutkeun nalika akad tapi can sapatemon.{{Fact}} Salakina ngan wajib mayar [[mut'ah]].{{Fact}} Luyu jeung firman Allah SWT dina Q.S Al-Baqarah : 237 <ref name=":3" /> "''Jeung upama maranéh nalak pamajikan saméméh sapatemon, sarta geus nangtukeun méré mas kawin, diwajibkeun mayar satengahna tina anu geus ditangtukeun téa, kajaba upama pihak awéwéna suka ngudar éta mas kawin atawa pihak anu akad nikahna (pihak salaki) suka mikeun mas kawin sacumponna, tapi upama ku maranéh dicumponan mah éta téh leuwih deukeut kana takwa, sarta maranéh ulah mopohokeun kahadéan (campur gaul) anatara maranéh. Saenyana Allah téh Maha Uninga kana saniskara anu dipigawé ku maranéh.''" <ref name=":4">Al-Qur'an Tarjamah Sunda. </ref>
* Teu wajib dibayar, upama istrina dipirak saméméh sapatemon tur mahar teu disebutkeun dina akad.{{Fact}} Tapi tetep mayar mut'ah.{{Fact}} Luyu jeung firman Allah SWT dina Q.S Al-Baqarah : 236 <ref name=":3" /> "''Henteu jadi dosa pikeun maranéh lamun maranéh nalak pamajikan anu tacan dicampuran ku maranéh jeung anu can ditangtukeun mas kawinna, tapi hadéna mah dibéré panglipur (panyecep), pikeun nu cukup nurutkeun kaheureutanana. Mut'ah (panglipur) anu hadé téh saéstuna perkara anu pantes pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadéan.''" <ref name=":4" />
 
== Hikmah ==
Aya sababaraha hikmah tina mahar, nya éta :
* Nunjukeun kamuliaan awéwé, yén awéwé nu ditéang lalaki.{{Fact}} Lain lalaki nu ditéang awéwé.{{Fact}} Lalaki anu usaha najan kudu ngorbankeun harta bandana.<ref name=":6">https://media.neliti.com/media/publications/56674-ID-kedudukan-dan-hikmah-mahar-dalam-perkawi.pdf</ref>
* Ngangkat darajat awéwé tur mere hak milikna.{{Fact}} Ku kituna dibéré hak pikeun mibanda mahar nalika jatukrami, tur ngajadikeun mahar salaku kawajiban pikeun lalaki ngahormat awéwé anu dipilihna.<ref name=":6" />
* Némbongkeun hiji kaasih anu beresih wening.<ref name=":6" />
* Némbongkeun tékad anu saenyana yén lain heuheureuyan atawa kalangenan.<ref name=":6" />
" ''Jeung upama maranéh rék ngaganti pamajikan ku awéwé nu lian, sedengkeun maranéh geus méré ka salahsaurang éta awéwé harta anu loba, ku maranéh ulah dicokot deui najan saeutik ogé. Naha pantes maranéh nyokot deui barang anu geus dibikeun kalawan cara anu matak kagét jeung dosa anu kasampak?''" <ref name=":4" />
* Sabda Rasululah SAW <ref name=":5" />
Qutaibah bin Sa’id ats-Tsaqafi nyarita ka kami Ya’qub (nya éta Ibnu AAbdirrahman Al-Qaari), ti Abu Hazim, ti Sahal bin Sa’ad, cenah : Aya awéwé datang ka Rasulullah SAW, tuluy nyarita : “Ya Rasulullah! Kuring datang ka anjeun masrahkeun diri (pikeun dijadikeun istri).” Rasul neuteup éta awéwé ti luhur nepi ka handap tuluy unggeuk.{{Fact}} Nalika éta awéwé sadar yén Rasul teu méré putusan nanaon, tuluy wé manehna diuk.{{Fact}} Tuluy sahabat Rasul nyarita, “Ya Rasulullah! Saupama Rasul teu kersa, tikahkeun sim kuring ka anjeunna,” Rasul nalék : “Anjeun boga banda keur dijadikeun mahar?” tembalna “Demi Allah, taya pisan nanaon Ya Rasulullah.!”  Sabda Rasul “Geura indit ka kulawarga anjeun, tuluy téang naha aya nu bisa dijadikeun mahar?” Tuluy éta sahabat indit. Datang deui : “Demi Allah, taya nanaon Ya Rasulullah!” Sabda Rasul : “Téang, sanajan ngan cincin beusi!” Indt tuluy datang deui, : “Demi Allah, [[cincin]] beusi ogé taya Ya Rasulullah! Tapi sim kuring gaduh sarung anu dianggo ieu.” Anjeunna tiasa nyandak satengahna Ya Rasul.” Rasul nalék “Naon anu bisa dilakukeun tina éta sarung? Upama anjeun nu maké,  éta awéwé moal maké raksukan, jeung upama éta awéwé nu maké, anjeun nu teu maké raksukan.” Sahabat ngahuleng, tuluy indit. Digeroan deui ku Rasulullah. “Anjeun apal Al-Qur’an?” tembalna “Sim kuring apal surat ieu jeung surat itu.” Bari nyebutkeun sababaraha surat dina Al-Qur’an. Tuluy Rasululah nitah sangkan éta sahabat nalar éta [[surat]]. “Kiwari éta awéwé geus jadi milik anjeun, ku lanataran mahar sababaraha surat Al-Qur’an anu ku anjeun apal.” (H.R Muslim). <ref name=":5" />
 
== Rujukan ==
8.434

éditan