Dao-dao Zanuwo Idano Tae, Ulu Idanotae, Nias Kidul - Basa