Rarangkén -keun mangrupa salah sahiji rarangkén tukang (en:suffix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -keun ngawangun wanda kecap barang jeung sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén -keun teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén -keun: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan pasif “nitah supaya di-...-keun” kawihkeun, tinggalkeun, alungkeun
pagawéan pasif “nitah supaya di-...-” catetkeun, gambarkeun
pagawéan pasif “nitah supaya jadi ...” leutikkeun, ancurkeun, lemeskeun
pagawéan pasif “nitah supaya dipaké saperti ...” sarungkeun, tiungkeun