Rarangkén -um- mangrupa salah sahiji rarangkén tengah (en:infix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -um- ngawangun kecap pagawéan jeung sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén -um- ngalaman parobahan posisi jadi rarangkén hareup lamun nyalusupan kecap anu dimimitian ku vokal.

Rarangkén -um-: parobahan sora (en:alomorf)
Robah jadi nalika wangun dasarna... Conto:
um- dimimitian ku vokal amis + -um- --> umamis

aing + -um- --> umaing

Rarangkén -um-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif “ngalakukeun ...” lumampah, lumaku, sumujud
pagawéan aktif “migawé salaku ...” kumawula
pagawéan aktif “dina kaayaan ...” bumetah, gumantung, tumamprak, sumerah
pagawéan aktif “remen/tutuluyan ...” lumengis, rumahuh, jumerit, sumegruk
sipat “saperti/jiga ...” gumading, lumého, kumincir
sipat “saperti nu ...” umaing, gumedé, kumasép, gumeulis, umamis, humaseum
sipat “boga ...” (wangun dasarna kecap barang) rumasa