Rarangkén silih- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén silih- ngawangun wanda kecap pagawéan aktif anu mawa harti pabales-bales (en:Reciprocative).

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén silih- ngalaman parobahan sora (en:alomorf), nyaéta lamun disanghareupan ku kecap nu awalna 'h'.

Rarangkén silih-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif “pabales-bales ...” silihpelong, silihteunggeul, silihtajong, silihormat