Kecap serat dina Basa Sunda kaasup kana tatakrama Basa Sunda jeung bisa nuduhkeun sababaraha harti: