Analisis régrési nyaéta métode statistik nu mana mean tina hiji atawa leuwih variabel acak nu dikira-kira bakal aya dina (ukuran) variabel acak séjénna. Sacara husus, aya régrési liniér, régrési logistik, jeung supervised learning.


Nulis.jpg