Analogi nyaéta sasaruaan atawa koréspondénsi antara dua objék atawa dua hal anu béda. [1] Dina linguistik, analogi mangrupa hasil kabentukna unsur-unsur basa alatan pangaruh pola-pola séjén dina basa. Salah sahiji conto nyaéta kabentukna konstruksi neonisasi alatan aya pola dina konstruksi mekanisasi. [2] Sajaba ti éta, analogi ogé ngawengku nalar anu asalna tina hiji hal nu tangtu kana hal séjén nu sarupa lajeng nyimpulkeun yén naon bener keur hiji hal ogé bakal bener keur hal séjén. Analogi henteu ngan ukur nunjukkeun kamiripan dua hal anu béda, tapi kacindekanana bakal ditarik dumasar kana kamiripan éta. Ku kituna analogi bisa dipaké salaku katerangan atawa salaku bagian tina nalar. [3] Kacindekan tina hiji analogi bisa nepikeun atawa ngabandingkeun fakta nu tangtu jeung fakta husus séjénna. Ieu pamikiran biasa disebut pamikiran ngaliwatan persamaan atawa pamikiran ngaliwatan analogi, atawa disebut ogé analogi logis. Analogi sok disebut ogé analogi induktif, nyaéta prosés nalar tina hiji fénoména ka fénoména séjénna nu sarupa tuluy nyindekkeun yén naon nu lumangsung dina fénoména kahiji ogé bakal kajadian ka fénoména séjén, ku kituna paham kana analogi upama urang rék dirumuskeun ana kawatesanan. Jadi kacindekan analogi téh aya 3 unsur, nyaéta kajadian poko anu jadi dadasar tina analogi, persamaan utama anu jadi ngiket, jeung tilu fénoména anu rék dianalogikeun. [4]

Ciri édit

Analogi mibanda ciri ieu di handap.

 • Ngabandingkeun dua hal anu sarua atawa sarua dina istilah atawa ciri umum.
 • Paragraf analogi ngandung dua hal, nyaéta hiji hal mangrupa pasemon jeung hiji hal séjén mangrupa kajadian anu saluyu jeung pasemon.
 • Ngagunakeun kecap saperti, kawas, jiga jeung alusna mah. [5]

Wanda édit

Analogi digolongkeun jadi dua wanda.

 • Analogi induktif nyaéta analogi anu dumasar kana persamaan prinsip pikeun dua fénoména anu béda, mangka dicindekkeun yén naon anu dikandung dina fénoména kahiji ogé aya dina fénoména kadua. [3] Anu kudu diperhatikeun dina analogi induktif nyaéta persamaan anu ngandung ciri-ciri penting anu raket patalina jeung kacindekan anu ditepikeun. Jadi, kacindekan tina analogi induktif teu universal tapi husus. [6]
Rumusan yang digunakan dalam induksi analogi adalah sebagai berikut.
A mempunyai karakteristik X 
B mempunyai karakteristik X 
A mempunyai karakteristik Y 
Jadi B mempunyai karakteristik Y
 • Analogi déklaratif nyaéta métode pikeun ngajelaskeun hiji hal anu can kanyahoan atawa masih kénéh samar, ngagunakeun hal-hal anu geus dipikanyaho. Diajar ku cara mekarkeun penalaran analogis dipiharep bisa mantuan maham kana métode ngaliwatan babandingan jeung métode séjénna, nya éta ku cara néangan sasaruaan sipat antara métode anu dibandingkeun. [3]
 • Hubungan kausal biasana disebut penalaran anu dicandak tina gejala anu aya hubunganana. Dina hubungan kausal aya hubungan kausal. Hubungan kausal dina hubungan kausal bisa nepi ka kacindekan nu aya dina wangun éfék atawa sabalikna. Biasana hubungan kausal lumangsung dina tilu pola. Hubungan ieu bentukna sabab akibat, akibat kana akibat, sareng akibat pikeun akibat. Pola anu biasa nyaéta sabab jadi akibat sareng akibat jadi sabab. [7]

Rujukan édit

 1. "Arti kata analogi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online". kbbi.web.id. Diakses tanggal 2020-10-02. 
 2. Harimurti Kridalaksana (1982). Kamus Linguistik (dalam Indonesian). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. p. 12. 
 3. a b c Offirstson, Topic (2014). Aktivitas Pembelajaran Matematika Melalui Inkuiri Berbantuan Software Cinderella (dalam Indonesian). Jakarta: Deepublish. p. 43. ISBN 978-602-280-255-6. 
 4. Waston (2019). Filsafat Ilmu dan Logika (dalam Indonesian). Surakarta: Muhammadiyah University Press. p. 148. ISBN 978-602-361-236-9. 
 5. Wijaya, Putut. "Analogi Adalah; Arti, Tujuan, Macam, Ciri, & Contoh Analogi" (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-12-07. 
 6. Sihotang, Kasdin (2019). Berpikir Kritis: Kecakapan Hidup di Era Digital (dalam Indonesian). Sleman: PT Kanisius. p. 168. ISBN 978-979-21-6620-0. 
 7. Jalinus, Nizwardi; Ganefri, Yunos; Jailani, Emeritus; Alias, Maizam; Syahril, Sukardi (2021-05-01). RISET PENDIDIKAN DAN APLIKASINYA (dalam Indonesian). Surakarta: UNP PRESS. p. 19. ISBN 978-602-1178-71-3.