Biografi (bio: hirup; grafi:tulisan) nyaéta carita atawa katerangan anu sipatna non-fiksi ngeunaan kahirupan hiji jalma, boh anu hirup kénéh boh anu geus maot[1][2]. Dina biografi kawengku rupa-rupa informasi anu jéntré tur lengkep.[rujukan?] Dina tulisan biografi henteu ngan saukur aya idéntitas, tapi leuwih nyosok jero kana sakabéh aspék kahirupan tokoh, ti mimiti lahir nepi ka kaayaan panganyarna.[rujukan?] Biasana tulisan biografi ngamuat kahirupan tokoh anu dianggap penting ku hiji komunitas/masarakat.[rujukan?]

Unsur-unsur Biografi édit

Ieu di handap mangrupa hal-hal anu biasa aya dina tulisan Biografi, di antarana:

 1. Ngaran, lalandian, atawa jujuluk.[rujukan?]
 2. Kalahiran jeung asal-usul kulawargana.[rujukan?]
 3. Bentuk fisik jeung pasipatanana.[rujukan?]
 4. Pikiran atawa gagasan ti tokohna.[rujukan?]
 5. Karya jeung hasil gawéna.[rujukan?]
 6. Préstasi sarta pangajén nu pernah katarima.[rujukan?]

Mangpaat Biografi édit

Loba mangpaat anu bisa dicokot tina maca biografi, di antarana:

 1. Diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong/tokoh.[rujukan?] Hirup hiji jalma nepi ka jadi inohong téh kalankalan merlukeun hiji prosés. Malah perjuangan hirupna ogé sakapeung lain bantrak-bantrakeun, lantaran kudu nyang-hareupan halangan harungan. Ku hal éta, ku maca biografi hiji inohong, urang bisa diajar atawa ngeunteung kana lalampahan hirupna, yén pikeun suksés atawa bisa ngahontal naon anu dicita-citakeun téh butuh perjuangan, sumanget, jeung gawé anu tohtohan. Atawa, urang bisa ngeunteung kumaha cara anjeunna bisa ngaréngsékeun jeung ngungkulan rupa-rupa masalah kahirupan. Aya kalana, nu kararitu téh bisa jadi panyumanget keur urang anu maca dina ngalakonan kahirupan.
 2. Bisa maca gagasan atawa pikiran tina hiji tokoh.[rujukan?] Sakapeung, inohong anu ditulis biografina téh nyaéta jalma anu gagasan jeung pikiranana téh istiméwa. Éta gagasan téh aya kalana diwujudkeun dina karya gawé anu rancagé, atawa ngahasilkeun hiji ciciptaan anu saméméhna teu kagarap ku batur. Biografi inohong-inohong anu kungsi nimukeun rupa-rupa barang jeung karancagéan, upamaha Thomas Edison, Christopher Columbus, Mahatma Gandhi, B.J. Habibie, éta téh conto biografi jalma anu gagasan, karancagéan, jeung pikiranana kacida majuna.
 3. Biografi hiji tokoh bsa dijadikeun dokumén sajarah.[rujukan?] Hiji inohong kadang-kadang boga peran penting dina sajarah. Ku kituna biografina téh bisa dianggap dokumén sajarah anu penting. Conto biografi modél kieu téh di antarana baé biografi Présidén, biorgafi tokoh politik, atawa biografi jalma anu kabeneran jadi saksi penting hiji babak sajarah. Contona baé biografi Anne Frank nu kapanggih tina catetan poéanana nu dijudulan The Diary of Young Girl (terbit taun 1952). Anjeunna téh mojang Yahudi ti Jerman anu jadi salah saurang korban kabengisan tentara Nazi di Walanda dina Perang Dunya II.
 4. Maham hiji kajadian tina sawangan anu béda-béda.[rujukan?] Hiji kajadian sajarah kalan-kalan disawang bédabéda ku jalma-jalma nu kalibet atawa ngalaman éta kajadian. Béda sawangan téh timbul lantaran aya kapentingan-kapentingan. Upamana baé, peristiwa politik taun 1998 nu kawentar ku sebutan jaman Reformasi disawang béda-béda ku tilu tokoh sajarah anu kalibet langsung dina éta kajadian. Éta tilu tokoh téh nyaéta Présidén B.J. Habibie, Jéndral Wiranto, jeung Létjén Prabowo Subianto. Tiluanana ngahaja nyusun biografi séwang-séwangan tur boga sawangan jeung pamadegan nu béda-béda kana perstiwa nu sarua. Malah dina sawatara bagianana, éta tilu inohong téh pabéntar paham dina nyaritakeun hiji peristiwa.

Referénsi édit

 1. Tim Penyusun. (2014). Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/MA Kelas X. Bandung: Disprov Jabar.
 2. Britannica (diaksés tanggal 8 Juli 2015)