Biografi (bio: hirup; grafi:tulisan) nyaéta carita atawa katerangan anu sipatna non-fiksi ngeunaan kahirupan hiji jalma, boh anu hirup kénéh boh anu geus maot[1][2]. Dina biografi kawengku rupa-rupa informasi anu jéntré tur lengkep.[rujukan?] Dina tulisan biografi henteu ngan saukur aya idéntitas, tapi leuwih nyosok jero kana sakabéh aspék kahirupan tokoh, ti mimiti lahir nepi ka kaayaan panganyarna.[rujukan?] Biasana tulisan biografi ngamuat kahirupan tokoh anu dianggap penting ku hiji komunitas/masarakat.[rujukan?]

Unsur-unsur BiografiÉdit

Ieu di handap mangrupa hal-hal anu biasa aya dina tulisan Biografi, di antarana:

 1. Ngaran, lalandian, atawa jujuluk.[rujukan?]
 2. Kalahiran jeung asal-usul kulawargana.[rujukan?]
 3. Bentuk fisik jeung pasipatanana.[rujukan?]
 4. Pikiran atawa gagasan ti tokohna.[rujukan?]
 5. Karya jeung hasil gawéna.[rujukan?]
 6. Préstasi sarta pangajén nu pernah katarima.[rujukan?]

Mangpaat BiografiÉdit

Loba mangpaat anu bisa dicokot tina maca biografi, di antarana:

 1. Diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong/tokoh.[rujukan?]
 2. Bisa maca gagasan atawa pikiran tina hiji tokoh.[rujukan?]
 3. Biografi hiji tokoh bsa dijadikeun dokumén sajarah.[rujukan?]
 4. Maham hiji kajadian tina sawangan anu béda-béda.[rujukan?]

ReferénsiÉdit

 1. Tim Penyusun. (2014). Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/MA Kelas X. Bandung: Disprov Jabar.
 2. Britannica (diaksés tanggal 8 Juli 2015)