Carita rahayat, disebut ogé folklor mangrupa salah sahiji wangun tradisi lisan anu sumebar di tatar Sunda. Kabéhdieunakeun carita rahayat téh geus mindah rupa jadi wangun tradisi tulis. Carita-carita rahayat di Tatar Sunda réa pisan contona, saperti Si Kabayan, Sangkuriang, jsté. Nu jadi ciri utama tina carita rahayat nyaéta pangarang carita teu bisa kapaluruh ngaranna. Carita rahayat di Sunda euyeub pisan ku ajén-ajén mitologi nu nyampak. Sabangsaning mahluk lelembut ogé jadi warna nu has dina carita rahayat di Tatar Sunda.