Citakan:Gurat wanci ngaran jaman Jepang

JowaKoei (era)RyakuoShokeiShoheiKokokuEngenKemmuGenkoGentokuKaryakuShochu (era)GenkyoGenoBumpoShowa (era)OchoEnkeiTokujiKagenKengenShoanEininShooKoan (first)Kenji (Japanese era)BuneiKochoBuno (era)ShogenShokaKogen (era)KenchoHojiKangenNinjiEno (era)RyakuninKateiBunryakuTenpukuJoeiKankiAnteiKarokuGenninJoo (first)JokyuKempo (era)KenryakuJogenKeneiGenkyuKenninShoji (era)KenkyuBunjiGenryakuJueiYowaJishoAngenJoan (era)KaoNinnanEimanChokanOhoEiryakuHeijiHogen (era)KyujuNinpeiKyuanTenyoKoji (first)EijiHoenChoshoTensho (first)Daiji (era)Tenji (era)HoanGeneiEikyuTeneiTennin (era)KajoChōji (era)Kowa (first)JotokuEichoKahoKanji (era)OtokuEihoJoryakuJohoEnkyuJiryakuKoheiTengiEisho (first)KantokuChokyuChoryakuChogenManju (era)Jian (era)KanninChowaKankoChoho (era)ChotokuShoryakuEisoEienKanna (era)EikanTengen (era)Jogen (first)TenenTenrokuAnna (era)Koho (era)Owa (era)TentokuTenryakuTengyoJoheiEnchoEngi (era)ShōtaiKanpyoNinnaGangyoJoganTennanSaikoNinjuKajoJowaTenchoKonin (era)DaidoEnryakuTeno (era)Hoki (era)Jingo-keiunTenpyo-jingoTenpyo-hojiTenpyo-shohoTenpyo-kanpoTenpyoJinkiYoro (era)Reiki (era)Wado (era)KeiunTaiho (era)ShuchoHakuchi (era)Taika meta:EasyTimeline
HeiseiShowa periodTaisho periodMeiji eraKeioGenjiBunkyuManenAnseiKaeiKokaTenpoBunseiBunkaKyowaKanseiTenmeiAneiMeiwaHorekiKanenEnkyoKanpoGenbunKyohoShotoku (era)HoeiGenrokuJokyoTennaEnpoKanbun (era)Manji (era)MeirekiJoo (second)KeianShohoKaneiGennaKeichoBunrokuTenshoGenkiEirokuKojiTenbunKyorokuDaiei (era)EishoBunkiMeioEntokuChokyoBunmeiOninBunshoKanshoChorokuKosho (era)KyotokuHotokuBunnanKakitsuEikyoShochoOeiMeitokuKooKakeiShitokuEitokuKoryakuEiwaOanJojiKoan (second)EnbunBunnaKanōJowaGenchuKowaTenjuBunchuKentokuShohei meta:EasyTimeline