Dangding téh nyaéta karangan ugeran (puisi) dina wangun pupuh (bisa ditembangkeun), atawa sarua jeung guguritan.[1] Nurutkeun M.A.Salmun mah antara dangding jeung guguritan téh aya bédana, dangding mah nyaéta susunan guguritan nurutkeun patokan pupuh;ari guguritan mah nyaéta jejer atawa poko anu dijieun dangding.[2]


Rujukan

édit
  1. Iskandarwassid.Kamus Istilah Sastra:Pangdeudeul Pangajaran Sastra Sunda.Geger Sunten.Bandung 1992.kaca
  2. Salmun,M.A.Kandaga Kasusastran Sunda.Ganaco NV.Bandung-Jakarta 1957