Buka ménu utama

Daptar istilah téhnologi informasi

(dialihkeun ti Daptar Istilah TI)

Ieu daptar istilah téhnologi informasi téh mangrupa hasil narjamahkeun sarta nyurupkeun ma'na tina istilah basa Inggrisna

AÉdit

abort gugurkeun P
access aksés P
access management manajemen aksés B
access unit unit aksés B
account akun; rekening B
action button tumbul aksi; B
action setting setélan aksi; B
active desktop déstop aktif B
add-ins tatambah B
address alamat B
address book buku alamat B
administration administrasi B
administration domain domain administrasi B
administrator administratur B
advisory system sistem panaséhat B
affirmation panegesan B
agenda agénda B
alert pémuting P
algorithm algoritma B
alias alias B
align left rata kénca B
align right rata katuhu B
alignment rataan; parataan; rarataan B
alternate silih B
alternate recipient panarima pilihan; panampa B
animation animasi B
anonymous remailer pamales anonim; panyurat-balik anonim B
append kantétkeun; tambahkeun P
application aplikasi B
apply larapkeun P
apply design larapkeun désain P
arrange susun P
array larik B
artificial intelligence kapinteran jieunan B
ascending runtuy naék B
attribute atribut B
auto clip art gambar klip otomatis B
auto-correct koréksi otomatis B
autofit otofit B
autoformat ngaformat otomatis B
auto-forward neruskeun otomatis B
automatic learning pangajaran otomatis; diajar sacara otomatis B
auto-replay oto-setél deui; oto-puter deui; oto-paén deui B
auto-reply balesan otomatis B
autoshapes wangun otomatis B
autosum otomatis jumlahkeun B

BÉdit

back balik, katukang P
back slash garis déngdék ngénca B
back space spasi mundur B
back up cadangan B
background kasang tukang B
backtracking lacak katukang B
backward chaining parantéan balik B
band pita B
bandwidth rubak pita B
bar wilah B
bar-code kodeu watang B
bar-code reader pamaca kodeu watang B
bar-code scanner panéplak kodeu watang B
base basis B
batch bebedan B
best-first search paluruhan panghadéna kahiji B
binary binér B
bit bit B
bit map péta bit B
blackboard model modél papan tulis B
blind copy recipient panampa kopi buntu; panampa tiron buntu B
body piawak B
body text téks piawak B
bold kandel S
border sisian B
bps bps B
breadth-first search paluruhan pangrubakna kahiji B
break pegat; peunggas; potong S
broadcast mail surat siaran B
broadcast videography vidiografi siaran B
browse nyungsi B
browsers panyungsi B
buffer panunjel; bufer B
bug bug B
bullet pélor B
button tumbul B
byte bita B

CÉdit

cache telih B
cache memory memori telih, memori sindangan B
cancel bolay P
capacity kapasitas B
capslock tut kapital B
caption kamandang B
card kartu B
cartridge kétrid, patrun B
cartridge disk diska kartu B
cascade tutugkeun P
cell sél B
center tengah S
central processing unit (CPU) unit pangolah puseur (UPP) B
change case robah karakter P
channel saluran, kanal B
character karakter B
chart bagan B
chatting wangkong; wangkongan B
clear beresih S
click klik P
client klién B
close tutup P
closed file koropak nutup B
cluster klaster, rungkun B
coding pangodeuan B
collapse tilepkeun P
color warna B
color monitor monitor warna B
column kolom B
comment koméntar B
common name ngaran basajan B
computer komputer B
computer aided dibantu komputer B
computer aided design (CAD) rancangan dibantu komputer (CAD) B
computer aided instruction instruksi dibantu komputer B
computer aided manufacturing manufaktur dibantu komputer B
computer conference konférénsi komputer B
computer memory mémori komputer B
computer network jaringan komputer B
conclusion sarungsum B
content eusi; kontén B
content type tipeu kontén B
control(ctrl) kontrol (ctrl) B
convert konvérsi P
cookie kuki B
copy tiron; kopi P
copy recipient panampa tironan; panampa kopian B
count itung P
country name ngaran nagara B
crack recah P
cracker pangrecah B
create new jieun anyar B
crop teukteuk P
cursor kursor B
custom views témbongan kustom B
customizes kustomisasi P
cut potong P
cut-off pegat P

DÉdit

daemon démon; jurig B
data data B
data analysis display témbongan analisis data B
data anaysis analisis data B
data bank bank data B
data interchange tukeur data B
data logging log data; panyatetan data B
data processing pangolahan data B
data processor pangolah data B
database basis data B
datasheet lambar data B
date tanggal; kala B
debug debug P
decimal désimal B
declarative knowledge pangaweruh deklaratif B
decoding pangawasandian B
decrease kencésan; leutikan P
deduction déduksi B
deductive inference inferénsi déduksi B
deferred delivery pangjajapan katunda B
delete pupus P
delete item pupus item P
delivery pangjajapan B
delivery notification iber pangjajapan B
depth-first search paluruhan pangjerona kahiji B
descending runtuy turun P
design desain; rarancang; rancangan B
desk application aplikasi méja B
digit digit B
digital digital B
digital computer komputer digital B
direct submission submisi langsung B
direct user pamaké langsung B
directory diréktori B
directory information informasi diréktori B
directory management ménéjemén diréktori B
directory name ngaran diréktori B
directory system sistem diréktori B
directory system agent agén sistem diréktori B
directory user pamaké diréktori B
directory user agent agén pamaké diréktori B
disc diska; cakram B
disclosure of other panyingkaban lian B
disconnected network drive pamacu jaringan teu-nyambung B
discuss sawala B
disk drive kadali diska B
disk memory mémori diska B
diskette diskét B
display pidangan B
display station stasion pidangan B
distribution list daptar distribusi B
document dokumén B
document delivery pangjajapan dokumén B
document interchange piligenti dokumén B
domain domain B
domain knowledge pangaweruh domain B
domain model modél domain B
domain name server sérver ngaran domain; DNS B
down gejlog; handap B
download undeur P
drag séréd P
draw ngagambar; ngalukis P
draw table gambar tabél B
drawing gagambar B
drive kadali B
driver pangadali B
dummy imitasi B

EÉdit

edit édit P
electronic archive arsip éléktronik B
electronic data data éléktronik B
electronic data proccessing pamrosésan data éléktronik (PDE) (EDP) B
electronic document dokumén éléktronik B
electronic mail surat éléktronik B
electronic mailbox kotak surat éléktronik B
electronic messaging talatahan éléktronik B
emoticon émotikon; émot B
encoded information informasi kasandi B
encoding panyandian B
encryption énkripsi B
end réngsé B
enter énter B
entry éntri B
envelope amplop B
episode épisodeu B
erase beresih;beresihkeun P
eraser pameresih; pamupus B
error éror; galat; kasalahan B
esc(ape) singkah B
evaluation function fungsi évaluasi B
exit kaluar P
expand amparkeun P
expert system (ES) sistem pakar (SP) B
expiration date tanggal ékspirasi B
expiry date indication indikasi tanggal kadaluwarsa B
explorer palanglang B
export ékspor P

FÉdit

facsimile faksimili B
facsimile machine mesin faksimile B
fax faks B
fax board papan faks B
fax machine mesin faks B
fax modem modem faks B
feedback pangdeudeul; eupan balik B
fetch jemput B
field buku; ruas B
field length panjang buku B
file koropak; berkas B
file name ngaran koropak B
filing pangoropakan B
fill eusi B
fill character eusi karakter B
filter filter; saring; saringan B
filtering panyaringan B
find panggihan; téangan B
firmware pakakas teteg, parangkat teteg B
floppy disk diskét; diskét galéong; cakram galéong B
folder carangka B
font fon; fonta B
font size ukuran fon B
footer pisuku P
foreground kasang hareup P
format format P
format painter pangelir format P
formula formula; rumus P
forward neruskeun; maju; laju P
forward chaining miranté maju B
frame pigura B
front-end tungtung hareup B
full screen layar pinuh; B

GÉdit

gateway gerbang; gapura B
general umum S
generate pangjieunkeun; pangnyieunkeun P
get meunang; beunang P
gigabyte gigabita B
go to tuju ka P
gridlines sarigsig B
guest sémah B

HÉdit

hack renyéh; retas P
hacker parenyéh; paretas B
hang ngagantung; mugen; macét S
hanging indent wates gantung B
hard disk hardis; diskét teuas B
hardware pakakas heuras; hadwér B
header pihulu B
heading mihuluan; ngaluluguan; baris lulugu B
help pitulung; bantuan B
heuristic search paluruh heuristik; pamaluruhan heuristik P
hidden nyumput; nyamuni B
hide sumputkeun; samunikeun P
highlight sorot P
history jujutan B
home tepas B
home base basis tepas B
horizontal horisontal S
hub hub B
hyperlink tutumbu hiper B

IÉdit

identity (ID) idéntitas (ID) B
If-then rule aturan Mun-mangka B
If-then statement ébréhan Mun-mangka B
image interpretation pamaknaan citra B
image recognition wanohan citra B
image understanding pamahaman citra B
import impor P
in-basket na-carangka S
inbox kotak asup B
increase beukahan; badagan P
indent wates B
index indéks B
inference engine mesin inférénsi B
informatics informatik B
information informasi B
information object obyék informasi B
information system sistem informasi B
information technology (IT) téhnologi informasi (TI) B
input inputan; asupan B
input data data inputan B
input/output (I/O) asupan/kaluaran (M/K) B
insert seselkeun; seselan P
install pasang P
instruction instruksi; pituduh P
integrated software pakakas lemes kawor B
interactive videography vidiografi interaktif B
interface antarbeungeut B
intranet intranét B
IP (identification personal) alamat IP B
italic déngdék S

JÉdit

joining pangjabungan B

KÉdit

key konci; tut; B
key field buku konci; buku tut B
key lock konci tulak B
keyboard papan ketik; kibot B
keyboard entry éntri papan ketik B
keyboard printer panyitak papan ketik B
keypad alas konci; alas tut; kipét B
keyword kecap konci B
kilobyte kilobita B
knowledge acquisition pasaratan pangaweruh B
knowledge base basis pangaweruh B
knowledge engineer insinyur pangaweruh B
knowledge engineering rékayasa pangaweruh B

LÉdit

label labél B
landscape lanskap; sanggigir B
launch luncur B
launching paluncuran B
leased line galur séwaan B
left kénca B
legal pleadings pamélaan légal B
letters and fax surat jeung faks B
line gurat; garis; galur B
links tumbu; tutumbu B
list daptar B
load muat; puat P
loading muat; ngamuat P
lock konci B
log in asup log B
log off kaluar log B
log on asup log B
log out kaluar log B
lower case hurup leutik B

MÉdit

macro makro B
macro instructions instruksi makro B
macroprocessor makroprosésor B
magnetic disc storage panyimpenan diska magnétik B
mail surat B
mail broadcaster panyiar surat B
mailbox kotak surat B
mainframe pigura utama; rangkai utama B
management domain domain ménéjemén B
map network drive kadali jaringan peta B
master data data utama B
master file koropak utama B
means-end analysis analisis rarata-ahir B
media player panggelar média B
megabyte mégabita B
memo mémo B
memory mémori B
memory cache mémori telih B
memory capacity kapasitas mémori B
menu menu B
merge gabung B
message talatah B
message handling pananganan talatah B
message retrieval cokot deui talatah B
message storage panyimpenan talatah B
message transfer transfer talatah B
message transfer agent agén transfer talatah B
microcomputer mikrokomputer B
microprocessor mikroprosésor B
minicomputer minikomputer B
missing leungit S
modem modem B
moderated conference konférénsi dimoderasi B
monitor monitor B
monitor display pidanganmonitor B
motherboard papan biang B
mouse beubeuritan B
movie pilem B
multimedia multimédia B
multiple of firing multi pahurungan B
multi-tasking pancén-multi B

NÉdit

name resolution résolusi ngaran B
naming authority otoritas pangaranan B
natural language basa alami B
network jaringan B
networking jajaringan B
new mail surat anyar B
nondelivery teukajajap B
numbering nonomeran B
numlock tut angka B

OÉdit

O/R address alamat O/R B
object obyék B
off pareum B
office automation otomasi kantor B
offline luring; luar jaringan S
ok okéh B
on hirup B
online daring; dina jaringan S
open buka B
operating system (OS) sistem operasi (SO) B
operator operator B
optical disk diska optik B
option opsi B
originator originator B
originator/recipient originator/panarima B
other documents dokumen lian B
out-basket luar-carangka B
outline rarancang; B
output kaluaran B
overview tingkesan B

PÉdit

pack and go pakétkeun sarta jalankeun B
page default bawaan kaca B
page down (PgDn) turun kaca (PgDn) B
page number nomer kaca B
page preview pramidang kaca B
page set up tata kaca B
page up (PgUp) naék kaca (PgUp) B
page width rubak kaca B
pairing adumanisan B
paragraph paragrap B
password sandi; kecap sandi B
paste terap B
paste special terap husus B
pause tagen P
percent style gaya persén B
physical delivery pangjajapan fisik B
physical delivery access aksés pangjajapan fisik B
picture gambar B
pixel piksel B
port port; pangkalan B
portrait tangtung; potrét B
power daya B
preview pramidang P
preview not available pramidang teu sayaga B
primary storage panyimpenan utama B
print citak P
print area aréa citak B
print out citakan B
print preview pramidang nyitak B
print screen citak layar B
printer panyitak B
private domain name ngaran domain pribadi B
private management ménéjemén pribadi B
probe talungtik P
process prosés B
processor pamrosés; prosésor B
program program B
programmer pamrogram B
programmer analyst analis pamrogram B
programming pamrograman B
programming language basa pamrograman B
prompt siap ketik B
proof of delivery service kerep layanan pangiriman B
properties properti B
protect protéksi B
protocol protokol B
publications publikasi B

QÉdit

query kuéri B
quit kaluar B

RÉdit

random access aksés acak B
random access memory (RAM) mémori aksés acak B
read only memory (ROM) mémori baca-hungkul B
reader pamaca B
ready siap B
receipt narima B
received ditarima B
recipient panarima B
record rékam B
redo peta deui B
redundancy rédundansi B
refresh segerkeun B
release rilis B
remove piceun P
rename ganti ngaran P
repeat ulang P
replace ganti P
replication réplikasi P
reply wales, waler, walon P
reply all wales kabéh P
reports laporan B
reset setél ulang P
resource sumber daya B
restart mimitian deui B
restore balikeun deui B
resume laju P
retrieval cokot P
retry pecak deui P
return balik P
rewrite tulis deui P
right katuhu B
row baris B
ruler panggaris B
run jalankeun P

SÉdit

save simpen P
save as simpen minangka P
save as HTML (hyper markup language) simpen minangka HTML P
scan téplak P
scanner panéplak B
screen layar B
scroll golong P
scroll lock konci golong B
search paluruh P
secondary recipient panarima sékunder B
sector séktor B
secure access aksés aman B
security kaamanan B
segment ségmén B
select pilih P
select all pilih kabéh P
send kirim P
send to kirim ka P
sent item item kakirim B
series séri B
server sérver B
set up show tata témbongan P
setting setélan B
setup tata; atur P
shading ngalangkang; kalangkangan B
share workbook bagikeun buku gawé P
shareable directory dir!ktori bisa dibabagi B
sheet lambar; lambaran B
shift iser P
shut down pareuman B
signature tawisan B
slash garis déngdék B
sleep saré P
slide saldindia B
slide colour scheme skéma warna salindia B
slide from files salindia tina koropak B
slide from outlines salindia tina rarancang B
slide layout tata tunda salindia B
slide miniature miniatur salindia B
slide number nomer salindia B
slide show témbongan salindia B
slide sorter paruntuy salindia B
slot slot B
software pakakas lemes; sofwér; program B
sort runtuykeun P
Sort by Runtuykeun dumasar P
sound sora B
source sungapan; sumber B
space spasi B
spacebar wilah spasi B
speaker noter panyatet panyarita B
spelling éjahan B
split pasi B
splitting papasian B
spread sheet lambarsumebar B
standby sangrabda; caringcing B
start mimitian B
start up hirupan B
status bar wilah status B
stop eureunkeun; eureun; eup B
stored message alert pémuting talatah kasimpen B
style gaya B
style checker pamariksa gaya B
subcribe balanggan; ngalanggan P
subdirectory subdiréktori B
subject subyék B
submission submisi B
subscriber palanggan B
subscript lemut handap B
subtotals subtotal B
superscript lemut luhur B
symbol simbul B
sync singkron; singkronan B
synchronize nyingkronkeun P

TÉdit

tab tab B
table tabél B
tape pita B
taskbar wilay pancén B
teleconferencing télékonférénsi B
telecopy télékopi B
telefax téléfaks B
teletext télétéks B
telex téléks B
template citakan B
tethering panyangreudan B
terminal terminal B
text (voice, image, video) téks (swara, citra, video) B
text box kotak téks B
theme téma B
thread ulir; trit B
throughput tarabasan B
tile ubin B
time waktu B
to fax ka faks B
toolbars wilah parabot B
tools parabot; alat B
top-level domain name ngaran doain undak luhur B
trace runut B
tracing facility fasilitas parunutan B
track lintas, galur B
transfer transfer B
transmission transmisi B
transmittal event kajadian transmital B
trim keureut P

UÉdit

underline gurat handap B
undo bedo B
unhide teu nyamuni; teu nyumput B
up naék; luhur P
up level undak naék P
update apdét; mutahir P
upload unjal; kunjal P
upper case hurup badag B
user pamaké B
user agent agén pamaké B
user friendly nyobat pamaké B
user group kelompok pamaké; gerombolan pamaké B
user interface antarbeungeut pamaké B
utilities utilitas B

VÉdit

version vérsi B
vertical vértikal B
video conferencing konférénsi vidio B
videotext téks vidio B
view témbong P
viewdata data témbong B
viewing screen layar témbongan B
voice mail surat swara B

WÉdit

wake up nyaring; hudang; lilir P
web pages kaca wéb; kaca ramat B
website situs wéb; ramatloka B
whole page kaca gembleng B
window jandéla B
wizard purah B
word kecap B
work load umbal gawé B
work station stasion gawé B

ZÉdit

zoom zum P
zoom in zum deukeut P
zoom out zum jauh P


Katerangan:
P: Kecap Pagawéan
B: Kecap Barang
S: Kecap Sipat