Daptar istilah téhnologi informasi

(Redirected from Daptar Istilah TI)

Ieu daptar istilah téhnologi informasi téh mangrupa hasil narjamahkeun sarta nyurupkeun ma'na tina istilah basa Inggrisna

AEdit

abort gugurkeun P
access aksés P
access management manajemen aksés B
access unit unit aksés B
account akun; rekening B
action button tumbul aksi; B
action setting setélan aksi; B
active desktop déstop aktif B
add-ins tatambah B
address alamat B
address book buku alamat B
administration administrasi B
administration domain domain administrasi B
administrator administratur B
advisory system sistem panaséhat B
affirmation panegesan B
agenda agénda B
alert pémuting P
algorithm algoritma B
alias alias B
align left rata kénca B
align right rata katuhu B
alignment rataan; parataan; rarataan B
alternate silih B
alternate recipient panarima pilihan; panampa B
animation animasi B
anonymous remailer pamales anonim; panyurat-balik anonim B
append kantétkeun; tambahkeun P
application aplikasi B
apply larapkeun P
apply design larapkeun désain P
arrange susun P
array larik B
artificial intelligence kapinteran jieunan B
ascending runtuy naék B
attribute atribut B
auto clip art gambar klip otomatis B
auto-correct koréksi otomatis B
autofit otofit B
autoformat ngaformat otomatis B
auto-forward neruskeun otomatis B
automatic learning pangajaran otomatis; diajar sacara otomatis B
auto-replay oto-setél deui; oto-puter deui; oto-paén deui B
auto-reply balesan otomatis B
autoshapes wangun otomatis B
autosum otomatis jumlahkeun B

BEdit

back balik, katukang P
back slash garis déngdék ngénca B
back space spasi mundur B
back up cadangan B
background kasang tukang B
backtracking lacak katukang B
backward chaining parantéan balik B
band pita B
bandwidth rubak pita B
bar wilah B
bar-code kodeu watang B
bar-code reader pamaca kodeu watang B
bar-code scanner panéplak kodeu watang B
base basis B
batch bebedan B
best-first search paluruhan panghadéna kahiji B
binary binér B
bit bit B
bit map péta bit B
blackboard model modél papan tulis B
blind copy recipient panampa kopi buntu; panampa tiron buntu B
body piawak B
body text téks piawak B
bold kandel S
border sisian B
bps bps B
breadth-first search paluruhan pangrubakna kahiji B
break pegat; peunggas; potong S
broadcast mail surat siaran B
broadcast videography vidiografi siaran B
browse nyungsi B
browsers panyungsi B
buffer panunjel; bufer B
bug bug B
bullet pélor B
button tumbul B
byte bita B

CEdit

cache telih B
cache memory memori telih, memori sindangan B
cancel bolay P
capacity kapasitas B
capslock tut kapital B
caption kamandang B
card kartu B
cartridge kétrid, patrun B
cartridge disk diska kartu B
cascade tutugkeun P
cell sél B
center tengah S
central processing unit (CPU) unit pangolah puseur (UPP) B
change case robah karakter P
channel saluran, kanal B
character karakter B
chart bagan B
chatting wangkong; wangkongan B
clear beresih S
click klik P
client klién B
close tutup P
closed file koropak nutup B
cluster klaster, rungkun B
coding pangodeuan B
collapse tilepkeun P
color warna B
color monitor monitor warna B
column kolom B
comment koméntar B
common name ngaran basajan B
computer komputer B
computer aided dibantu komputer B
computer aided design (CAD) rancangan dibantu komputer (CAD) B
computer aided instruction instruksi dibantu komputer B
computer aided manufacturing manufaktur dibantu komputer B
computer conference konférénsi komputer B
computer memory mémori komputer B
computer network jaringan komputer B
conclusion sarungsum B
content eusi; kontén B
content type tipeu kontén B
control(ctrl) kontrol (ctrl) B
convert konvérsi P
cookie kuki B
copy tiron; kopi P
copy recipient panampa tironan; panampa kopian B
count itung P
country name ngaran nagara B
crack recah P
cracker pangrecah B
create new jieun anyar B
crop teukteuk P
cursor kursor B
custom views témbongan kustom B
customizes kustomisasi P
cut potong P
cut-off pegat P

DEdit

daemon démon; jurig B
data data B
data analysis display témbongan analisis data B
data anaysis analisis data B
data bank bank data B
data interchange tukeur data B
data logging log data; panyatetan data B
data processing pangolahan data B
data processor pangolah data B
database basis data B
datasheet lambar data B
date tanggal; kala B
debug debug P
decimal désimal B
declarative knowledge pangaweruh deklaratif B
decoding pangawasandian B
decrease kencésan; leutikan P
deduction déduksi B
deductive inference inferénsi déduksi B
deferred delivery pangjajapan katunda B
delete pupus P
delete item pupus item P
delivery pangjajapan B
delivery notification iber pangjajapan B
depth-first search paluruhan pangjerona kahiji B
descending runtuy turun P
design desain; rarancang; rancangan B
desk application aplikasi méja B
digit digit B
digital digital B
digital computer komputer digital B
direct submission submisi langsung B
direct user pamaké langsung B
directory diréktori B
directory information informasi diréktori B
directory management ménéjemén diréktori B
directory name ngaran diréktori B
directory system sistem diréktori B
directory system agent agén sistem diréktori B
directory user pamaké diréktori B
directory user agent agén pamaké diréktori B
disc diska; cakram B
disclosure of other panyingkaban lian B
disconnected network drive pamacu jaringan teu-nyambung B
discuss sawala B
disk drive kadali diska B
disk memory mémori diska B
diskette diskét B
display pidangan B
display station stasion pidangan B
distribution list daptar distribusi B
document dokumén B
document delivery pangjajapan dokumén B
document interchange piligenti dokumén B
domain domain B
domain knowledge pangaweruh domain B
domain model modél domain B
domain name server sérver ngaran domain; DNS B
down gejlog; handap B
download undeur P
drag séréd P
draw ngagambar; ngalukis P
draw table gambar tabél B
drawing gagambar B
drive kadali B
driver pangadali B
dummy imitasi B

EEdit

edit édit P
electronic archive arsip éléktronik B
electronic data data éléktronik B
electronic data proccessing pamrosésan data éléktronik (PDE) (EDP) B
electronic document dokumén éléktronik B
electronic mail surat éléktronik B
electronic mailbox kotak surat éléktronik B
electronic messaging talatahan éléktronik B
emoticon émotikon; émot B
encoded information informasi kasandi B
encoding panyandian B
encryption énkripsi B
end réngsé B
enter énter B
entry éntri B
envelope amplop B
episode épisodeu B
erase beresih;beresihkeun P
eraser pameresih; pamupus B
error éror; galat; kasalahan B
esc(ape) singkah B
evaluation function fungsi évaluasi B
exit kaluar P
expand amparkeun P
expert system (ES) sistem pakar (SP) B
expiration date tanggal ékspirasi B
expiry date indication indikasi tanggal kadaluwarsa B
explorer palanglang B
export ékspor P

FEdit

facsimile faksimili B
facsimile machine mesin faksimile B
fax faks B
fax board papan faks B
fax machine mesin faks B
fax modem modem faks B
feedback pangdeudeul; eupan balik B
fetch jemput B
field buku; ruas B
field length panjang buku B
file koropak; berkas B
file name ngaran koropak B
filing pangoropakan B
fill eusi B
fill character eusi karakter B
filter filter; saring; saringan B
filtering panyaringan B
find panggihan; téangan B
firmware pakakas teteg, parangkat teteg B
floppy disk diskét; diskét galéong; cakram galéong B
folder carangka B
font fon; fonta B
font size ukuran fon B
footer pisuku P
foreground kasang hareup P
format format P
format painter pangelir format P
formula formula; rumus P
forward neruskeun; maju; laju P
forward chaining miranté maju B
frame pigura B
front-end tungtung hareup B
full screen layar pinuh; B

GEdit

gateway gerbang; gapura B
general umum S
generate pangjieunkeun; pangnyieunkeun P
get meunang; beunang P
gigabyte gigabita B
go to tuju ka P
gridlines sarigsig B
guest sémah B

HEdit

hack renyéh; retas P
hacker parenyéh; paretas B
hang ngagantung; mugen; macét S
hanging indent wates gantung B
hard disk hardis; diskét teuas B
hardware pakakas heuras; hadwér B
header pihulu B
heading mihuluan; ngaluluguan; baris lulugu B
help pitulung; bantuan B
heuristic search paluruh heuristik; pamaluruhan heuristik P
hidden nyumput; nyamuni B
hide sumputkeun; samunikeun P
highlight sorot P
history jujutan B
home tepas B
home base basis tepas B
horizontal horisontal S
hub hub B
hyperlink tutumbu hiper B

IEdit

identity (ID) idéntitas (ID) B
If-then rule aturan Mun-mangka B
If-then statement ébréhan Mun-mangka B
image interpretation pamaknaan citra B
image recognition wanohan citra B
image understanding pamahaman citra B
import impor P
in-basket na-carangka S
inbox kotak asup B
increase beukahan; badagan P
indent wates B
index indéks B
inference engine mesin inférénsi B
informatics informatik B
information informasi B
information object obyék informasi B
information system sistem informasi B
information technology (IT) téhnologi informasi (TI) B
input inputan; asupan B
input data data inputan B
input/output (I/O) asupan/kaluaran (M/K) B
insert seselkeun; seselan P
install pasang P
instruction instruksi; pituduh P
integrated software pakakas lemes kawor B
interactive videography vidiografi interaktif B
interface antarbeungeut B
intranet intranét B
IP (identification personal) alamat IP B
italic déngdék S

JEdit

joining pangjabungan B

KEdit

key konci; tut; B
key field buku konci; buku tut B
key lock konci tulak B
keyboard papan ketik; kibot B
keyboard entry éntri papan ketik B
keyboard printer panyitak papan ketik B
keypad alas konci; alas tut; kipét B
keyword kecap konci B
kilobyte kilobita B
knowledge acquisition pasaratan pangaweruh B
knowledge base basis pangaweruh B
knowledge engineer insinyur pangaweruh B
knowledge engineering rékayasa pangaweruh B

LEdit

label labél B
landscape lanskap; sanggigir B
launch luncur B
launching paluncuran B
leased line galur séwaan B
left kénca B
legal pleadings pamélaan légal B
letters and fax surat jeung faks B
line gurat; garis; galur B
links tumbu; tutumbu B
list daptar B
load muat; puat P
loading muat; ngamuat P
lock konci B
log in asup log B
log off kaluar log B
log on asup log B
log out kaluar log B
lower case hurup leutik B

MEdit

macro makro B
macro instructions instruksi makro B
macroprocessor makroprosésor B
magnetic disc storage panyimpenan diska magnétik B
mail surat B
mail broadcaster panyiar surat B
mailbox kotak surat B
mainframe pigura utama; rangkai utama B
management domain domain ménéjemén B
map network drive kadali jaringan peta B
master data data utama B
master file koropak utama B
means-end analysis analisis rarata-ahir B
media player panggelar média B
megabyte mégabita B
memo mémo B
memory mémori B
memory cache mémori telih B
memory capacity kapasitas mémori B
menu menu B
merge gabung B
message talatah B
message handling pananganan talatah B
message retrieval cokot deui talatah B
message storage panyimpenan talatah B
message transfer transfer talatah B
message transfer agent agén transfer talatah B
microcomputer mikrokomputer B
microprocessor mikroprosésor B
minicomputer minikomputer B
missing leungit S
modem modem B
moderated conference konférénsi dimoderasi B
monitor monitor B
monitor display pidanganmonitor B
motherboard papan biang B
mouse beubeuritan B
movie pilem B
multimedia multimédia B
multiple of firing multi pahurungan B
multi-tasking pancén-multi B

NEdit

name resolution résolusi ngaran B
naming authority otoritas pangaranan B
natural language basa alami B
network jaringan B
networking jajaringan B
new mail surat anyar B
nondelivery teukajajap B
numbering nonomeran B
numlock tut angka B

OEdit

O/R address alamat O/R B
object obyék B
off pareum B
office automation otomasi kantor B
offline luring; luar jaringan S
ok okéh B
on hirup B
online daring; dina jaringan S
open buka B
operating system (OS) sistem operasi (SO) B
operator operator B
optical disk diska optik B
option opsi B
originator originator B
originator/recipient originator/panarima B
other documents dokumen lian B
out-basket luar-carangka B
outline rarancang; B
output kaluaran B
overview tingkesan B

PEdit

pack and go pakétkeun sarta jalankeun B
page default bawaan kaca B
page down (PgDn) turun kaca (PgDn) B
page number nomer kaca B
page preview pramidang kaca B
page set up tata kaca B
page up (PgUp) naék kaca (PgUp) B
page width rubak kaca B
pairing adumanisan B
paragraph paragrap B
password sandi; kecap sandi B
paste terap B
paste special terap husus B
pause tagen P
percent style gaya persén B
physical delivery pangjajapan fisik B
physical delivery access aksés pangjajapan fisik B
picture gambar B
pixel piksel B
port port; pangkalan B
portrait tangtung; potrét B
power daya B
preview pramidang P
preview not available pramidang teu sayaga B
primary storage panyimpenan utama B
print citak P
print area aréa citak B
print out citakan B
print preview pramidang nyitak B
print screen citak layar B
printer panyitak B
private domain name ngaran domain pribadi B
private management ménéjemén pribadi B
probe talungtik P
process prosés B
processor pamrosés; prosésor B
program program B
programmer pamrogram B
programmer analyst analis pamrogram B
programming pamrograman B
programming language basa pamrograman B
prompt siap ketik B
proof of delivery service kerep layanan pangiriman B
properties properti B
protect protéksi B
protocol protokol B
publications publikasi B

QEdit

query kuéri B
quit kaluar B

REdit

random access aksés acak B
random access memory (RAM) mémori aksés acak B
read only memory (ROM) mémori baca-hungkul B
reader pamaca B
ready siap B
receipt narima B
received ditarima B
recipient panarima B
record rékam B
redo peta deui B
redundancy rédundansi B
refresh segerkeun B
release rilis B
remove piceun P
rename ganti ngaran P
repeat ulang P
replace ganti P
replication réplikasi P
reply wales, waler, walon P
reply all wales kabéh P
reports laporan B
reset setél ulang P
resource sumber daya B
restart mimitian deui B
restore balikeun deui B
resume laju P
retrieval cokot P
retry pecak deui P
return balik P
rewrite tulis deui P
right katuhu B
row baris B
ruler panggaris B
run jalankeun P

SEdit

save simpen P
save as simpen minangka P
save as HTML (hyper markup language) simpen minangka HTML P
scan téplak P
scanner panéplak B
screen layar B
scroll golong P
scroll lock konci golong B
search paluruh P
secondary recipient panarima sékunder B
sector séktor B
secure access aksés aman B
security kaamanan B
segment ségmén B
select pilih P
select all pilih kabéh P
send kirim P
send to kirim ka P
sent item item kakirim B
series séri B
server sérver B
set up show tata témbongan P
setting setélan B
setup tata; atur P
shading ngalangkang; kalangkangan B
share workbook bagikeun buku gawé P
shareable directory dir!ktori bisa dibabagi B
sheet lambar; lambaran B
shift iser P
shut down pareuman B
signature tawisan B
slash garis déngdék B
sleep saré P
slide saldindia B
slide colour scheme skéma warna salindia B
slide from files salindia tina koropak B
slide from outlines salindia tina rarancang B
slide layout tata tunda salindia B
slide miniature miniatur salindia B
slide number nomer salindia B
slide show témbongan salindia B
slide sorter paruntuy salindia B
slot slot B
software pakakas lemes; sofwér; program B
sort runtuykeun P
Sort by Runtuykeun dumasar P
sound sora B
source sungapan; sumber B
space spasi B
spacebar wilah spasi B
speaker noter panyatet panyarita B
spelling éjahan B
split pasi B
splitting papasian B
spread sheet lambarsumebar B
standby sangrabda; caringcing B
start mimitian B
start up hirupan B
status bar wilah status B
stop eureunkeun; eureun; eup B
stored message alert pémuting talatah kasimpen B
style gaya B
style checker pamariksa gaya B
subcribe balanggan; ngalanggan P
subdirectory subdiréktori B
subject subyék B
submission submisi B
subscriber palanggan B
subscript lemut handap B
subtotals subtotal B
superscript lemut luhur B
symbol simbul B
sync singkron; singkronan B
synchronize nyingkronkeun P

TEdit

tab tab B
table tabél B
tape pita B
taskbar wilay pancén B
teleconferencing télékonférénsi B
telecopy télékopi B
telefax téléfaks B
teletext télétéks B
telex téléks B
template citakan B
tethering panyangreudan B
terminal terminal B
text (voice, image, video) téks (swara, citra, video) B
text box kotak téks B
theme téma B
thread ulir; trit B
throughput tarabasan B
tile ubin B
time waktu B
to fax ka faks B
toolbars wilah parabot B
tools parabot; alat B
top-level domain name ngaran doain undak luhur B
trace runut B
tracing facility fasilitas parunutan B
track lintas, galur B
transfer transfer B
transmission transmisi B
transmittal event kajadian transmital B
trim keureut P

UEdit

underline gurat handap B
undo bedo B
unhide teu nyamuni; teu nyumput B
up naék; luhur P
up level undak naék P
update apdét; mutahir P
upload unjal; kunjal P
upper case hurup badag B
user pamaké B
user agent agén pamaké B
user friendly nyobat pamaké B
user group kelompok pamaké; gerombolan pamaké B
user interface antarbeungeut pamaké B
utilities utilitas B

VEdit

version vérsi B
vertical vértikal B
video conferencing konférénsi vidio B
videotext téks vidio B
view témbong P
viewdata data témbong B
viewing screen layar témbongan B
voice mail surat swara B

WEdit

wake up nyaring; hudang; lilir P
web pages kaca wéb; kaca ramat B
website situs wéb; ramatloka B
whole page kaca gembleng B
window jandéla B
wizard purah B
word kecap B
work load umbal gawé B
work station stasion gawé B

ZEdit

zoom zum P
zoom in zum deukeut P
zoom out zum jauh P


Katerangan:
P: Kecap Pagawéan
B: Kecap Barang
S: Kecap Sipat