Imajinasi nyaéta salasahiji kamampuh pikiran, kamampuh nyipta, ku jalan ngudaran sakur anu geus maraneuh (gambaran atawa citra anu katarima ku pancadria), tuluy diréka deui dina wujud anyar.[1] Ku kituna, imajinasi téh gawéna lain ngan ukur ngaranjing-ranjing, tapi ngarandakah cara hirupna pepelakan.[2] Imajinasi pohara pentingna pikeun pangarang, boh dina ngarang prosa boh dina ngarang puisi.

Rujukan édit

  1. Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. p. 76. 
  2. https://kbbi.web.id/imajinasi.html.