DéskripsiÉdit

Buku kumpulan carpon Kalapati téh mangrupa buku nu ditulis ku salah saurang pangarang Sunda, nyaéta Hadi AKS, medal dina taun 2012 citakan kahiji, kandelna 117 kaca, pamedalna nyaéta PT Kiblat Buku Utama Bandung[1]. Saupama ditilik tina jilidna, katitén aya gambar wanoja keur nyekelan péso, sorot panonna nahan kasieun. Di tukangeun wanoja aya gambar kalangkang leungeun jeung kalangkang jalma-jalma kawas nu rék ngarogahala manéhna. Tulisan kalapati diwarnaan beureum semu orén, nyaluyukeun jeung gambar latar di tukangeun wanoja, kawas langit nalika wanci reupreupan maju ka magrib. Saupama ditilik-tilik mah éta jilid buku na téh ngadéskripsikeun salah sahiji carpon nu dimuat dina éta buku, nu judulna “Kalapati”. Di jilid tukang dicutat salah sahiji kalimah tina carpon “Sarah”, cutatanna nyaéta “Daun, tangkal, jeung manusa tuluy jaradi sarah. Palid dina caah umpalan…” éta kalimah matak keueung jeung matak panasaran ka nu macana, ditambahan ku ayana déskripsi nu didadarkeun di paragraph handapeunana [2]. Ieu buku téh nyaritakeun rupa-rupa pasualan dina kahirupan jaman kiwari. Dina ieu buku téh aya 12 carpon, nyaéta: (1) ‘Lemah Cai Kulup’, (2) ‘Sarah’, (3) ‘Basa Lambak Cahayaan’, (4) ‘Kala’, (5) ‘Kalapati’, (6) ‘Kalakay’, (7) ‘Kalangkang Bulan’, (8) ‘Anaking jeung Bulan’, (9) ‘Kembang Pati’, (10) ‘Jaid’, (11) ‘Lembur Samida’, jeung (12) ‘Iraha Patepang Deui’[1]. Éta 12 carpon téh miboga carita nu béda-béda, nyaéta ngaguar pasualan ngeunaan kahirupan manusa jaman kiwari, boh di lingkungan kulawarga boh di lingkungan masarakat[2]. Ieu 12 carpon téh saupama disalusur leuwih nyosok jero, miboga amanat nu kacida pentingna pikeun jadi eunteung kahirupan nu maca. Sajaba ti ngaguar ngeunaan pasualan kahirupan, aya ogé sababaraha carpon nu ngahirupkeun palaku wanoja dina caritana[2]. Palaku wanoja nu diciptakeun dina carpon Hadi AKS téh digambarkeun salaku rupa-rupa palaku wanoja nu miboga karakteristik béda-béda, dina kahirupan anu béda-béda ogé [2].

RéférénsiÉdit

  1. a b AKS, Hadi: "Kalapati", kaca viii. PT Kiblat Buku Utama, 2012
  2. a b c d Nastiti, Asih, Dewinda: "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X (Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme)", kaca 47. Departement Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2017