Karya sastra diwangun tina kecap karya jeung sastra. Numutkeun kamus Danadibrata karya téh tina basa Kawi nyaéta gawé, karia, pagawéan; Kinarya dipigawé atawa migawé [1] Sedengkeun sastra nyaéta tina basa Sangsekerta; sas jeung tra. Sas téh akar kecap rundayan nu hartina: ngarahkeun; ngajarkeun;ngawulangkeun ; méré pituduh atawa paréntah; intruksi [2]. Tra téh mangrupan kecap ahiran nu biasana nuduhkeun alat; pakakas; sarana (device) [2]. Jadi upama dihijikeun jadi ‘sastra’ nu hartina pakakas pikeun miwulang; buku pituduh; buku intruksi atawa buku pangajaran. Jadi karya sastra téh nyaéta pagawéan nyieun buku pituduh atawa bahan pangajaran. Karya sastra ngaruju kana karya tinulis jeung lisan nu bahan bakuna (media ciptana) basa nu has; pinuh ku ambiguitas;homonym; mibanda katégori-katégori tan aturan. Acak teu rasional; jeung pinuh ku asosiasi (konotatif).

BUKU-BUKU KARYA SASTRA

Referensi

édit
  1. Danadibrata, : "Kamus Basa Sunda", kaca 615. PT Kiblat Buku Utama, 2009
  2. a b Isnendes,Retty : "Teori Sastra", kaca 1. JPBD FPBS UPI, 2010