Ageman Kristen kaasup salah sahiji ti ageman Abrahamik anu didasarkeun dina jumeneng, pituduh, tiwasna kalawan penyaliban, kebangkitan, sarta kanaékan Yesus Kristus ka surga, sakumaha dijelaskeun dina Perjangjian Anyar, umat Kristen ngayakinan yén Yesus nyaéta Mesias anu dinubuatkeun dina ti Perjangjian Lami. Kekristenan nyaéta monoteisme, doktrin Iman Kristen anu ngajirim Hiji Allah Anu Esa, nanging nyondong dina Tilu Peran: Bapa, Putra sarta Roh Kudus, di manten katilu na nyaéta sami esensina, sami kedudukanana, sami kawasana, sarta sami kamulyaanana atawa anu sering disebut Tritunggal. 

Pangagem ageman Kristen ngimanan yén Yesus Kristus nyaéta Pangeran sarta Juru Selamet, sarta nyepeng pituduh anu ditepikeun Yesus Kristus. Jenengan Yesus (nu hartina "Allah nyaeta Juru Selamet") negeskeun lalakon-Na minangka Juruselamat umat-Na (Injil Matius 1:21). Dina kapercayaan Kristen,Yesus Kristus nyaéta pangadeg jemaat (gereja) sarta pamingpin (mastaka) gereja anu langgeng (Injil Matius 16: 18-19) 

Umat Kristen ogé percanten yén Yesus Kristus badé sumping kanggo kadua kalinya minangka Raja sarta Hakim badé dunya ieu. Sakumaha ageman Yahudi, maranehanana ngajungjung pituduh moral anu ditulis dina Sapuluh Parentah Pangeran. Saur Kristen ogé hartina "pamilu Kristus". Murid-murid Yesus Kristus kanggo kahiji kalinya disebut Kristen sabot maranehanana ngariung di Antiokia (Carita Para Rasul 11:26b). 

AlkitabÉdit

Alkitab, nyaéta sebutan kanggo kitab suci umat Kristiani. Alkitab éta mangrupa kumpulan ti 66 kitab anu sacara resmi diaku ku umat Kristen minangka kitab anu diilhami ku Pangeran Allah. Alkitab diwangun luhur dua haturan utami, nyaéta Perjangjian Lami sarta Perjangjian Anyar, di manten didalam Al-Kitab, 39 kaasup dina Perjangjian Lami sarta 27 dina Perjangjian Anyar.

Tutumbu KaluarÉdit