Latar téh, atawa setting, nyaéta gambaran waktu, kaayaan panjaman, patempatan, lingkungan, suasana, jsté. anu ngalantaran kajadian carita. Tegesna mangrupa salah sahiji komponén dina adegan karangan. Merenah henteuna milih latar jeung ngadĕskripsikeunana milu nangtukeun ajĕn karangan.[1]

Rujukan

édit
  1. Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.