Organisasi nyaéta pakumpulan tina manusa nu ngagabung dina hiji wadah ku maksud pikeun nepian tujuan bareng nu geus digariskeun saacana. Nurutkeun Bemard, organisasi nyaéta hiji sistim ngeunaan usaha-usaha kerjasama nu dilakonan ku dua jalma atawa leuwih.