Panggung Wayang

antologi carpon Sunda

Panggung Wayang mangrupa kumpulan carpon atawa antologi karya Aam Amilia (Bandung, 21 Désémber 1946). Dina Panggung Wayang, aya 50 carita pondok kalayan rupaning téma di antarana téma dunya rumaja, romantis, kritik sosial, détéktif, pikasieuneun, jeung banyol. Ieu antologi téh dipedalkeun ku CV Geger Sunten kalayan ilustrasi gambar jilid ku Budi Riyanto.

Ieu buku dipedalkeun munggaran taun 1992, kalayan penganteur ti Abdullah Mustafa. Carpon Aam Amilia anu dikumpulkeun dina ieu buku kungsi naék citak di Majalah Manglé, Handjuang, Katumbiri, jeung Galura.

Dibuka ku carpon “Timburu” anu naék citak di Majalah Manglé no.100. Dipungkas ku carpon “Kincir Angin Muter Kénéh” anu naék citak dina Galura no.24. Carita pondok anu dikumpulkeun dina ieu antologi ngurung waktu kurang leuwih 30 taun. Aya genep bagian, dina sabagian aya 6 nepi ka 10 carita pondok. Panggung Wayang mangrupa kumpulan carpon Aam Amilia anu munggaran jeung anu panglengkepna.[1][2]


Réferénsi édit

  1. Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS). 2007. Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Geger Sunten.
  2. Aam Amilia. 1992. Panggung Wayang. Bandung: Geger Sunten.