Anu disebut parabel téh nyaéta carita (dongéng) anu pondok pisan sarta basajan, anu eusina ngandung ajaran moral atawa agama, ku jalan ngagunaken ibarat jeung babanding.