Kecap probabilitas asalna tina basa Latin probare (ngabuktikeun, atawa nyoba). Sacara teu resmi, probable mangrupa salah sahiji kecap anu digunakeun keur kajadian jeung kanyaho anu teu pasti, kecap séjénna atawa anu rada bisa ngagantina nyaéta ku likely, risky, hazardous, uncertain, and doubtful, gumantung kana konteksna. Chance, odds, jeung bet mangrupa kecap séjén anu ngagambarkeun kaayaan anu sarua. Heunteu saperti dina theory of mechanics nu nangtukeun harti pasti tina saperti dina watesan gawe jeung gaya, dina tiori probabiliti nyobaan keur ngitung dina notasi probable.