Produksi Program Télépisi

Produksi program télépisi téh mangrupa runtuyan pagawéan dina nyieun atawa nyiarkeun matéri miwujud audio visual (sora jeung gambar) anu eusina program télépisi. Ieu produksi téh dilakonan ku sakelompok jalma dina sababaraha ambahan gawé anu tangtu jeung profésional (kru). Palebah ngalaksanakeun ieu kaproduksian téh kudu tuhu kana kaédah pertélépisian, ku sabab ieu matéri audio visual téh disiarkeun di télépisi pikeun pamiarsa anu tangtu. [1]

Dumasar kana kaédah pertélépisian, nyieun hiji produksi program télépisi téh teu bisa sagawayah. Sok sanajan unggal stasion télépisi miboga runtuyan kagiatan anu béda, tapi sacara umum ngandung runtuyan téhnis anu geus matok. Sajeroning produksi program télépisi, kagiatan anu dilakonan téh silisinambung sarta kudu dilakukeun kalayan asak jeujeuhan. Pangpangna mah hasil jadina (program télépisi) téh sabisa-bisa kudu bisa ngirut baku bisa méré pangaweruh eukeur pamiarsa.

Ladang tina produksi program télépisi téh mangrupa hasil karya seni miwujud gambar jeung sora anu dirojong ku téhnologi jeung sumber daya anu aya dina média télépisi.

Runtuyan Tahapan dina Produksi Program TélépisiÉdit

Ugeran gawé dina produksi program télépisi dipikawanoh kalayan istilah three stage of television production (tilu kalang produksi program télépisi). Anapon tilu kalang (tahap) anu dimaksud saperti ieu di handap.

1.     Pre production (praproduksi/saméméh produksi),

2.     Production (prungna produksi), jeung

3.     Post production (pascaproduksi/sabada produksi).[1]

Tahap PrapoduksiÉdit

Tahap praproduksi téh mangrupa tahap anu paling munggaran dina palaksanaan produksi program télépisi, eusina nyaéta kagiatan tatahar atawa rarancang produksi. Ieu tahap bisa disebut minangka hiji léngkah munggaran sarta nangtukeun alus henteuna hasil program télépisi anu geus dijieun.[1] Pohara pentingna dina ieu tahapan téh garap produksi kudu dilaksanakeun kalayan asak jeujeuhan. Ieu di handap aya sababaraha hal anu dilaksanakeun nalika tahap praproduksi lumangsung:

1.     Nangtukeun ide/gagasan;

2.     Ngamekarkeun ide;

3.     Risét (panalungtikan);

4.     Produksi naskah;

5.     Lawungan antaranggahota produksi;

6.     Rarancang produksi;

7.     Tatahar prangkat produksi; jsb.

Tahapan ProduksiÉdit

Ieu tahap produksi téh nyaéta tahap ngawujudkeun atawa ngagarap naskah, ngarobah eusi carita tina basa tinulis jadi gambar anu nyoara (audio visual).[1] Ieu tahap leuwih dipikawanoh ku istilah syuting (shooting). Di antara tahap anu dilaksanakeun nalika prosés produksi téh nyaéta:

1.     Lawungan antaranggahota produksi pikeun nangtukeun prak-prakanana produksi;

2.     Tatahar jeung pengondisian tempat anu baris dipaké pikeun lumangsungna produksi;

3.     Instalasi (masangkeun) prangkat produksi saperti kaméra, prangkat audio, jeung sajabana;

4.     Prungna syuting anu dipandu ku sutradara (dina program drama) atawa pangarah adegan kalayan geus dirarancang tina naskah saméméhna;

5.     Bébérés tempat jeung prangkat produksi;

6.     Évaluasi, jsb.

Tahapan PascaproduksiÉdit

Tahap panungtungan dina runtuyan kagiatan produksi program télépisi dipikawanoh ku istilah pascaproduksi atawa posproduksi (postproduction). Dina ieu tahap eusina téh ngaréngsékeun hasil syuting anu mangrupa gambar jeung sora, diolah deui atawa disampurnakeun sangkan jadi hiji ranggeuyan carita anu tangtu saluyu jeung naskah. [1]Anggahota produksi anu boga pancén dina ieu tahap téh nyaéta éditor program. Inyana anu nyarungsum petingan-petingan gambar jeung sora jadi hiji program anu bisa dipidangkeun dina télépisi. Hal-hal anu dilaksanakeun dina ieu prosés téh nyaéta:

1.     éditing gambar jeung sora;

2.     Ngeusian grafis (utamana aksara);

3.     Ngeusian narasi;

4.     Ngeusian éfék sora jeung musik ilustrasi;

5.     Rénder (ngahijikeun gambar jeung sora dina hiji karya audio visual);

6.     Nyiarkeun program di télépisi.

Anggahota Produksi Program TélépisiÉdit

RujukanÉdit

  1. a b c d e Ramdani, Yulia (2013). Materi TK X 2013/2014: Mata Pelajaran Penyiaran (Manajemen Produksi). Cimahi: Jurusan TP4 SMKN 1 Cimahi: Teu dipedalkeun.