Rarangken per- mangrupa salah sahiji rarangken hareup (en: afix) pikeun ngawangun kecap barang jeung kecap sipat.

Conto anu ngawangun kecap barang:

  • per- + lambang -> perlambang
  • per- + tanda -> pertanda

Conto anu ngawangun kecap sipat:

  • per- + tetela -> pertela
  • per- + watek -> perwatek
  • per- + mati -> permati
  • per- + bawa -> perbawa
  • per- + tentang -> pertentang