Sajak dina sastra Sunda lain karya sampakan, tapi mangrupa karya sampeuran, hartina sajak mah mangrupa serepan tina sastra séjén. Sajak mimiti gelar sabada merdeka. Sajak Sunda munggaran ditulis ku Kis W.S dina taun 1946. Medal salaku karya tinulis,sajak sumebar dina rupa-rupa media saperti Koran atawa majalah. Malah mah loba sajak anu geus dikumpulkeun dina hiji buku, nu disebut kumpulan sajak. Buku kumpulan sajak nu munggaran medal dina taun 1963 nyaéta Lalaki di Tegal Pati karangan Sayudi. Sedengkeun sajak munggaran dina sastra Sunda diciptakeun ku Kis W.S nu judulna Ilangna Mustika, nu medal dina taun 1946 Sajak nyaéta salasahiji karya sastra anu mangrupa ébréhan tina sikep, jiwa jeung ékspresi pangarang. Sajak ogé salahsahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunna. Ku lantaran kitu, dina mangsa gelarna sok disebut sajak bébas.