Dina kahirupan masarakat Sunda aya hiji kapercayaan parobahan sosial katut pulitik nagara mangsa pingburi (mangsa nu bakal datang) téh lumangsung lantaran geus ditangtukeun ku ramalan para karuhunna. Éta kapercayaan téh sok disebut uga. Adimiharja, sakumaha nu dikutip ku Yayat Sudaryat (1997:136) nétélakeun yén ramalan karuhun téh henteu ngan di kalangan masarakat Sunda baé, tapi ogé di kalangan masarakat lianna. Upamana waé, di kalangan Jawa aya istilah ramalan Jagabaya, di kalangan masarakat béh wétan (Sélér bangsa Irian Jaya) aya istilah cargo cults, jeung saterusna. LBSS nétélakeun yén uga téh hartina tujuman nu patali jeung parobahan penting, babakuna parobahan kaayaan nagara atawa daérah. Geus nepi kana ugana, hartina geus nepi kana waktu anu ditujum ku karuhun.

Topik Uga
Kotak ieu: temposawalaédit

Aya sababaraha conto uga, di antarana:

RujukanÉdit

  • Sudaryat, Yayat (1997). Ulikan Semantik Sunda, CV Geger Sunten: Bandung.

Conto UgaÉdit

Uga Bandung unina kieu: Sunda nanjung upama nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui.