Wawacan Rusiah Nu Kasép anggitan R. H. Hadidjah (Machtoem). Jigana kagugah ku Wawacan Rusiah Nu Geulis beunang R. Tjandrapradja (?) nu medal sawatara waktu saméméhna. Ngagambarkeun lalaki kasép, turunan ménak, anu meunang jodo ka istri binangkit, tapi resep nyolowédor jeung awéwé lian nepi ka kungsi pepegatan nepi ka tilu kali. Waktu rujuk kadua kalina, nu istri nyieun perjanjian anu henteu meunang dilanggar ku carogéna. Katilu kalina Nu Kasép dadaku rék nguseup tapi mondok-moék di tempat awéwé lian, waktu mulih, istrina suwung da mulih ka bumina ku anjeun. Sanajan Nu Kasép ngolo sarta ngagunakeun rupa-rupa tarékah sangkan bisa ngahiji deui, tapi bojona geus kapokeun[1].

Sumber édit

  1. Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSS