Harti KabudayaanÉdit

Kabudayaan asalna tina basa Sanskerta buddhayyah nyaéta bentuk jamak tina buddhi nu hartina "budi" atawa "akal" ( Koentjaraningrat, 1990:9; Soerjono Soekanto, 1990:188 ).[1] Sedengkeun harti kabudayaan éta sorangan numutkeun Prof. Dr. Selo Soemardjan jeung Dr. Soelaeman Soemardi( 1974: 113),nyaéta hasil karya , rasa, jeung cipta masarakat. Kabudayaan téh mangrupa hasil diajar nu gumantung kana mekarna kamampuh manusa nu unik dina ngamangpaatkeun simbol, isarah nu euweuh paksaanna atawa hubungan alamiah dina hal - hal nu ku maranéhna pertahankeun.

Unsur - unsur kabudayaan : 1. sistem religi jeung upacara kaagamaan 2. Sistem jeung organisasi kamasarakatan 3. sistem pangaweruh 4. basa 5. kasenian 6. sistem pakasaban 7. sistem teknologi jeung peralatan Budaya

  1. (id)Harti,Nursid.1996.Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup.Bandung:CV. ALFABETA