Kurikulum nyaéta saperangkat rarancang jeung aturan ngeunaan tujuan, eusi, jeung bahan pangajaran sarta cara anu digunakeun pikeun padoman nyalagarakeun kagiatan diajar pikeun ngahontal tujuan atikan anu geus ditangtukeun.[1]

Struktur Kurikulum SMP di Indonésia

Ngamekarkeun kurikulum dipilampah kalawan gugon tuhon kana standar nasional pendidikan pikeun ngawujudkeun tujuan pendidikan nasional.[1]

Kurikulum dina unggal jenjang jeung jenis atikan dimekarkeun kalawan prinsip divérsifikasi saluyu jeung satuan pendidikan, poténsi daérah, jeung pamilon atikan (peserta didik).[1]

Raraga dasar kurikulum nyaéta rambu-rambu anu ditetepkeun dina aturan pamaréntah pikeun dijadikeun padoman dina nyusun KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) jeung silabus na dina unggal satuan pendidikan.[2]

Kurikulum pikeun jenis pendidikan umum, kajuruan, jeung husus dina jenjang pendidikan dasar jeung menengah ngawengku:

  1. kolom mata pelajaran agama jeung ahlak mulya; [2]
  2. kolom mata pelajaran kawarganagaraan jeung kapribadian; [2]
  3. Kolom mata pelajaran élmu pangaweruh jeung téknologi; [2]
  4. Kolom mata pelajaran éstétika; [2]
  5. Kolom mata pelajaran jasmani, olahraga, jeung kaséhatan. [2]

Jero jeung legana eusi kurikulum dina unggal satuan pendidikan ébréh dina kompeténsi dina unggal tingkat jeung/ atawa seméster saluyu jeung standar nasional pendidikan. [2]

Katangtuan ngeunaan jero jeung legana eusi kurikulum dimekarkeun ku BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) jeung ditetepkeun ku Peraturan Menteri. [2]


Nulis.jpgRujukanÉdit

  1. a b c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
  2. a b c d e f g h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005