GOOD MORNING.


Gaya basa ngasor atawa litotes nyaéta gaya basa anu fungsina pikeun ngadepekeun diri atawa lamun dina intilah urang pasantrenmah "tawadho", hartina handap asor! contona: "Pami kabujeng mah sindang heula nya ka saung butut". Kecap "saung butut", lain hartina saung nu bener-bener butut, tapi nagndung harti imah!