Surat nyaéta alat komunikasi anu ngagunakeun basa, sangkan informasi atawa warta bisa katarima ku nu maca.[1] Ti jaman baheula nepi ka ayeuna jalma teu bisa leupas tina kapentingan jeung jalma lian boh nu aya di sabudeureunana, boh nu aya di jauhna.[1] Ngaliwatan surat, sagala béwara, pernyatan, katerangan, pamérédih, laporan, jeung pamondah bisa gampang kaharti maksudna.jaman baheula mah wangun surat kacida basajanna, boh cara nulisna, boh cara ngirimkeunana.[1] Sok sanajan ayeuna alat komunikasi geus sakitu majuna saluyu jeung kamajuan téknologi, peranan surat angger dipikabutuh.[1]

Surat dicap ku patugas pos saméméh diiangkeun ka tempat tujuan

Jenis-jenis Surat

édit
 1. Surat kulawarga: sipatna kakulawargaan dina hirup kumbuh sapopoé saperti antara sobat jeung sobat, anak jeung kolot, lanceuk jeung adi.[1]
 2. Surat Niaga: ditulis ku jalma anu bagerak dina lapangan buniaga jeung pausahaan, eusina ngeunaan buniaga.[1]
 3. Surat Dines,ditulis ku lembaga/ instansi pamaréntah/ swasta, eusina ngeunaan kadinesan jeung sagala formalitasna.[1]
 4. Surat Organisasi, ditulis ku organisasi anu sipatna merjuangkeun gagasan organisasi.[1]

Kauntungan Surat

édit
 1. Surat kaitung praktis.[2]
 2. Surat leuwih irit[2]
 3. Surat leuwih éféktif[2]

Babagian Surat

édit
 1. Puhu Surat,nuduhkeun idéntitas lembaga/ organisasi, biasana biasana dikaluarkeun ku lembaga, pausahaan, organisasi/ instansi.[2]
 2. Tempat jeung Titimangsa, tempat nuduhkeun lokasi nalika nulis surat, titimangsa nuduhkeun tanggal nalika nulis surat.[2]
 3. Nomer Surat, dicantumkeun sangkan gampang nalika sawaktu-waktu dibutuhkeun.[2]
 4. Lampiran, nuduhkeun dokumén anu dihijikeun kana surat.[2]
 5. Hal, poko eusi surat[2]
 6. Alamat, dimimitian ku kecap kahatur.[2]
 7. Salam bubuka, kalimah bubuka minangka panghormat di awal surat.[2]
 8. Paragraf bubuka, saméméh asup kana inti pasualan, minangka panganteur kana inti.[2]
 9. Eusi Surat, masalah poko dina surat.[2]
 10. Panutup, ahir surat anu sipatna harepan, paneges tur aya hubunganana jeung sopan santun.[2]
 11. Salam Panutup[2]
 12. Tanda tangan[2]
 13. Tembusan, pikeun ngagampangkeun pamariksaan lamun aya pihak séjén anu aya patalina jeung éta surat.[2]

Catetan

 1. a b c d e f g h Fajar M.N. 2009. Terampil Menulis Surat. Bandung: Puri Delco.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Warsidi, Edi. 2009. Kecil-kecil Berani Berkirim Surat. Bandung: Karsa Mandiri Persada.