Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta

Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta nyaéta buku anu eusina dadaran etnografi urang Sunda nu ditulis ku H. Hasan Mustapa (Jakarta, 1913). Geus ditarjamahkeun kana basa Walanda ku R.A. Kern (1946) jeung kana basa Indonésia ku Maryati (1985). Sedengkeun naskah tulisan tangan huruf latinna mah disimpen di Universitas Leiden (Cod.Or.7695).

Ieu buku téh ditulis dumasar pesenan pamaréntah nu nepi ka kiwari dianggap buku nu panghadéna dina ngagambarkeun adat-istiadat urang Sunda. Di jerona digambarkeun sagala rupa adat kabiasaan urang Sunda ti orok kénéh nepi ka mangsa dikuburkeun. Haji Hasan Mustapa ogé saéstuna teu reugreug ku buku nu ngan sakitu, anjeunna nulis deui buku séjén nu dijudulan “Buku Leutik jadi Pertélaan Adatna Jalma-Jalma di Pasundan wedalan Lembana Wignyadisastra. Dina buku nu kadua réa pisan conto yurisprudénsi nu réa mangpaatna pikeun jalma nu maluruh tur nalungtik perkara hukum adat di Priangan.

RujukanÉdit

  • Rosidi, Ajip.dkk. 2000. Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, Budaya (Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi), Jakarta: Pustaka Jaya.