Biosistem atawa Sistem Hayati, sacara étimologis diwincik ku dua kecap, nyaéta bio jeung sistem. Bio nyaéta sakabéh organisme hirup saperti manusa, sasatoan, jeung tutuwuhan. Sedengkeun sistem mangrupa kumplan tina sub-sistem anu anggotana mangurpa mahluk hirup éta sorangan. Ieu sistem boga patali sacara langsung atawa teu langsung jeung sistem ekologi.

Asal Muasal BiosistemÉdit

Biosistem mimiti dipikawanoh ti taun 1967 dina widang Biologi Modern. Ieu cabang paélmuan diluluguan ku Robert G. Grenell. Tuluy, dina taun 1972, catétan sapopoéna ogé dirobah ngarana ku Arus Modern Biologi: Bio Systems. Ieu satuluynamah disingketkeun ngarana jadi BioSystem wungkul nepika kiwari.Pihartieuna Biosistem

Biosistem jeung TeknologiÉdit

Numut keun Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystems jeung Teknologi téh nyaéta hiji tarékah pikeun naluntik kana patula patalina taneuh, pepelakan, sasatoan, lingkungan, usum katut manusa dina sajeroning mutérna kalumangsungan produksi kadaharan katut bahan-bahan anu bisa dijeun ku manusa atawa terbarukan. di dieu ogé ditaluntik kana sabaraha widang kumaha sangkan bisa ngamangpaatkeun sumber daya anu aya watesna sangkan efisien . Ieu tarékah panalungtikan diwangun dumasar kana luhungna pangawéruh ngenaan biologi jeung teknologi sistem produksi katut sintesis pangaweruh séjéna. ‘’Departemen’’ mibanda kompetensi anu pohara dana widang elmu tatanen jeung hortikultura pepelakan, bio-energi, teknologi, ngingu jeung miara sasatoan anu hadé, efisiensi ngagunakeun sumber daya, pangaruhna kana lingkungan jeung kaamanan pangan.

Tutumbu kaluarÉdit