Palawija sacara harpiah hartina "pepelakan kadua". Kecap ieu boa-boa asalna téh tina basa Sangsakerta: phaladwija ('hasil kadua') nyaéta hasil panén kadua salian ti paré.

Dina pengertian kiwari, palawija hartina sakabéh pepelakan sausum nu dipelak dina lahan garing. Biasana palawija mangrupa pepelakan kakacangan, serealia iwal ti paré (saperti jagong), jeung beubeutian sausum (sampeu jeung boléd).

Di Indonésia aya dua lembaga panaungtikan pertanian nu ngahususkeun diri kana panalungtikan palawija: