H. R. Hidayat Suryalaga atawa Abah Surya namatkeun atikan SR (1954), SGA (1961), FKIP nepi ka Tk. III (1964), FS Unpad (1986).

Seniman Sunda
Wasta:R. Hidayat Suryalaga
Lahir:Banjarsari, Ciamis, 16 Januari 1941
Pakasaban:Guru, dosén
Sandiasma/Alias:Dang Éa, Abah Surya
Papasangan:Hj. Ritha Margaretha

Dina hal pacabakan, Abah Surya kungsi jadi guru SR/SD (1958-66), guru SMP (1966-78), guru SGA (1978-80), guru SMA (1980-1984), dosén FS Unpad (1986-98), sarta dosén Unpas (1992-2001)

Abah Surya produktif dina ngahasilkeun karya tulis. Karya fiksi anu réa ditulis ku manéhna nyaéta naskah drama Sunda, saloba 36 judul. Kabéhanana geus dipintonkeun, malah mah di antarana aya anu geus sababaraha kali dipintonkeunana hususna ku Téater Kiwari – anu diadegkeun ku manéhna dina taun 1970-an.

Sajaba ti naskah drama, manéhna ogé nulis naskah gending karesmén, sarta guguritan jeung sajak. Dina widang basa, Abah Surya nulis buku bahan ajaran pikeun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Aya ogé bukuna anu eusina bahan ajaran saperti Étika sarta Tatakrama (1994), Wulang Krama (5 jilid, 1994), Gending Karesmen & Dramaturgi (1995), Kiat Menjadi MC Upacara Adat Sunda (1996), Rinéka Budaya Sunda I (a., 1997), jeung Wawacan Lutung Kasarung (1984).

Abah Surya ogé ngahasilkeun karya Nur Hidayah, nyaéta Saritilawah Al Quran Basa Sunda dina Wangun Pupuh (1981-1998) anu dipigawé salila 15 taun.

Abah Surya ogé aktif dina kaorganisasian, di antarana nyaéta: Rédaktur Kalawarta Kudjang (1966-78), Pupuhu YAS (1996-98), Pupuhu Daya Sunda (1994-), Pangurus LBSS (2000-2005), pangadeg/panaséhat Téater Sunda Kiwari (1975-), Panaséhat Yayasan Nur Hidayah (1992-), Pupuhu Lembaga Kabudayaan Unpas (1992-2000), Staf Ahli Kabudayaan Unpas (2000-4), Pangurus Yayasan Daya Budaya Pasundan (2001-04), Panaséhat Padépokan Penca Daya Sunda sarta Damas, anggota Bandoeng Tempoe Doeloe.

Tempo ogé

édit

Rujukan

édit
  1. Ajip Rosidi, Apa dan Siapa Orang Sunda, Kiblat Buku Utama, Jakarta, 2003

Tumbu kaluar

édit