Padalisan nyaéta bagian tina pada dina gunukan pupuh.[1] Réana padalisan dina sapada hiji pupuh henteu sarua jeung pupuh séjénna sarta unggal padalisan dina sapada hiji pupuh henteu sarua jumlah engangna jeung sora tungtungna.[1] Jumlah engang dina sapadalisan disebut guru wilangan, ari sora tungtung dina hiji padalisan disebut guru lagu.[1] Leuwih basajanna, padalisan téh jajaran-jajaran dina pada pupuh. [2]Dina guguritan, padalisan téh biasana ditulis sajajar-sajajar. [2]Ari dina wawacan (panjang) mah antara padalisan jeung padalisan téh biasana ukur dihalangan ku koma atawa tanda séjén keur ngirit tempat.[2]Upama dilisankeun, biasana aya randegan antara padalisan téh. Dina basa Indonesia sok disebut larik. [2]

Conto

édit

Réana padalisan dina sapada pupuh henteu sarua, sabab unggal pada pupuh aya patokanana anu maneuh ngeunaan jumlah padalisan téh. Ieu di handap conto sapada pupuh asmarandana, diwangun ku tujuh padalisan, dipetik tina guguritan Asmarandana Lahir Batin karya R.A. Bratadiwidjaja. [2]

Éling-éling masing éling

Rumingkang di bumi alam

Darma wawayangan baé

Raga taya pangawasa

Lamun kasasar lampah

Napsu nu matak kaduhung

Badan anu katempuhan

  1. a b c Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Spk. (1999). Kamus Istilah Tata Basa jeung Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. 
  2. a b c d e Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. p. 145. ISBN 9786027785786.