Situ Bagendit

Situ Bagendit nyaéta tempat wisata anu aya di Kabupatén Garut.[1]

Kaayaan SabudeureunaÉdit

Objek wisata alam nu mangrupa situ anu sabeulaheun jeung Désa Banyuresmi, dibelah kidulna sabeulaheun jeung Désa Cipicung, dibelah wétan sabeulaheun jeung Désa Binakarya, sedengkeun dibelah kulon sabeulaheun jeung Désa Sukamukti.[2] Jarak ti kota Garut ka tempat wisata Situ Bagendit téh nyaéta 4 km.[2]

SasakalaÉdit

Salain kajojo ku kaéndahan alamna, situ bagendit ogé kajojo ku sasakalana. Ngaran Situ Bagendit asalna tina ngaran jalma nyaéta Nyi Bagendit.[1] Nyi Endit nyaéta rajakayana bru di juru bro di panto, ngalayah ditengah imah.[3] Pagawéan Nyi Endit téh sapopoéna ngitung-ngitung rajakaya bisi aya anu cocéng atawa leungit.[3] Rajakayana unggul waktu nambahan jeung beuki ngagunung, da puguh tara pisan di paké.[3] Ari sababna, sagala lébar, sagala nyaah.[3] Tong boro dipaké tutulung ka batur, dalah dipaké ku dirisorangan gé kahayangnamah ulah.[3] Hiji mangsa, datang aki-aki anu siga langlayeuseun.[3] éta aki-aki téh pok nyarita ka Nyi Endit, “Nyai, nyuhunkeun sih piwelas.[3] Aki geus sababaraha poé geus teu kararaban sangu”.[3] Ngadéngé lumengisna aki-aki, keur Nyi Endit mah lain matak timbul rasa karunya, tapi kalah malik ambék.[3] Aki-aki téh diusir sapajodogan.[3] Isukna, éta aki-aki téh geus jol deui, bari ngélingan Nyi Endit sangkan daék tutulung ka nu butuh, tatalang ka nu susah.[3] Tapi haté Nyi Endit angger ngabatu.[3] Sakali deui éta aki-aki nu pikarunyaeun téh diusir sapajodogan.[3] Katilu kalina, aki-aki datang deui.[3] Ayeuna mah ku Nyi Endit téh teu ditungguan lila-lila aya diburuan imahna, langsung diusir.[3] Aki-aki téh carindakdak bakat ku nalangsa.[3] Ceb nanceb iteukna diburuan imah Nyi Endit, tuluy ngaléos indit teuing ka mana.[3] Boro-boro jalmana, dalah iteukna gé keur Nyi Endit mah matak ngaganggu.[3] Ngan ceg baé éta iteuk téh dicekel tuluy dicabut.[3] Tapi kacida ngarénjagna manéhna, basa ningali tina urut iteuk nanceb téh ngaburial cai gedé pisan.[3] Nyi Endit undur-unduran.[3] Beuki lila cai nu ngaburial téh beuki ngagulidag sarta beuki gedé.[3] Malah antukna ngeueum sakur nu aya di dinya.[3] Mimitina semet mumuncangan, naék kana tuur, ngeueum dada, sarta tuluy laput sirah.[3] Nyi Endit teu sempet nyalametkeun dirina jeung rajakayana anu ngagunung.[3] Kabéh kakeueum, sarta urutna jadi situ anu kacida legana.[3] éta situkatelah jadi Situ Bagendit, dicokot tina ngaran Nyi Endit.[3] Béjana aki-aki anu pikarunyaeun téh malaikat anu nyamar.[3]

CatetanÉdit

  1. a b Danau - Situ Bagendit (Dicutat tanggal 15 Oktober 2011)
  2. a b Situ Bagendit (Dicutat tanggal 15 Oktober 2011)
  3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Sasakala Situ Bagendit (Dicutat tanggal 15 Oktober 2011)