Klausa (basa Sunda)

Klausa téh nyaéta wangun gramatik (katatabasaan) anu jadi inti (galeuh) kalimah, sifatna prédikatif atawa diwangun ku hiji jejer (subyék) jeung hiji caritaan prédikatif), boh dibarengan ku unsur-unsur kalimah séjénna (obyék, panglengkep, katerangan) boh henteu. Unsur inti klausa téh nyaéta jejer jeung caritaan. Sanajan kitu, unsur jejer sok dileungitkeun, upamana baé dina kalimah ngantét, kalimah jawaban, jeung kalimah paréntah.

Topik basa Sunda
Kotak ieu: temposawalaédit

Nilik kana wangunan, aya: (1) klausa lengkep; jeung (2) klausa teu lengkep. Nilik kana kalungguhannanadina kalimah aya (1) kalusa bébas; jeung (2) klausa kauger. Upama nilik kana warnana, aya:


Nulis.jpg