Paribasa, (basa Indonésia:peribahasa), numutkeun Kamus Umum Basa Sunda beunang LBSS (1976), nyaéta “ucapan matok, saeutik patri, nu mangrupa siloka lakuning hirup (pituah, piluangeun, jsb.) saperti Mapatahan ngojay ka meri, Moro julang ngaleupaskeun peusing, jste.”[1]

DaptarÉdit

 • Adat kakurung ku iga = Adat atawa kalakuan goreng sok hese dirobahna.(Kelakukan buruk atau jelek yang sudah dirubahnya)
 • Adean ku kuda beureum = Agul/ ginding ku pakean meunang nginjeum.(Sombong sama pakaian yang padahal hasil minjem)
 • Agul ku payung butut = Agul ku turunan atawa kulawarga sorangan.(Sombong karena melihat keluarga sendiri, misal sombong karena bapak menteri atau presiden dll)
 • Asa mabok manggih gorowong = Boga kahayang ari pek aya nu nyumponan atawa aya nu mere jalan bari teu disangka-sangka.(Punya kemauan dan ternyata terlaksana dengan cara yang tidak disangka-sangka)
 • Aya cukang komo meuntas = Aya jalan tepi ka laksana anu dipikahayang.(ada jalan sampai terlaksana apa yang diinginkan)
 • Banda tatalang raga = Harta teh pikeun nulungan raga (awak).(Harta itu sebagai penolong jasad atau badan saja)
 • Batok bulu eusi madu = Katenjo luarna (awakna) siga nu goreng padahal jerona (hatena) alus.(Dari luar sih kelihatan jelek, bandel, nakal tapi padahal mah dari dalam baik bener)
 • Bengkung bekas nyalahan = Robah tingkah laku, keur budak alus ari geus kolot goreng.(Tingkah laku yang berubah, sejak masih kecil baik eh sudah besar malah jelek)
 • Bentik curuk balas nunjuk = Resep nitah ka batur.(Sukanya nyuruh aja sama orang lain)
 • Buruk-buruk papan jati = Najan gede dosana ari dulur mah sok hayang nulungan.(Walaupun dosanya banyak kalau kerabat mah pasti pengen nolong)
 • Caina herang laukna beunang = Ngarengsekeun perkara ku cara anu hade teu matak tugenah.(Suka dengan perkara yang baik-baik saja)
 • Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok = Lamun tuluy dipigawe tangtu bakal karasa hasilna. (kalau terus dikerjakan pasti akan mendapatkan hasilnya)
 • Clik putih clak herang, caang bulan opat belas = beresih hate, ikhlas, teu aya rasa keheul atawa tugenah. (Hatinya bersih, ikhlas tidak ada rasa benci dan amarah)
 • Cul dogdog tinggal igel = ninggalkeun pagawean anu baku.(melihat pekerjaan yang sesuai)
 • Gindi pikir belang bayah = Goreng sangka atawa goreng hate ka batur.(Jelek penilaian kepada orang lain)
 • Goong nabeuh maneh = Ngagulkeun diri sorangan.(membanggakan diri sendiri,)
 • Hade gogog hade tagog = hade omongan jeung tingkah laku.(Baik perkataan dan juga tingkah lakunya)
 • Hade tata hade basa = Hade tingkah laku jeung hade omongan.(Baik tingkah lakunya dan juga perkataannya)
 • Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = Kahadean anu loba leungit ku kagorengan anu saeutik.(Kebaikan yang segunung hilang karena kejelekan yang sedikit, makanya hati-hati)
 • Indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat = Indung jeung bapa teh sumber kasenangan.(Ibu dan ayah adalah sumber kesenangan)
 • Jati kasilih ku junti = Anu hade kasilih ku nu goreng.(yang baik ketutup sama yang jelek)
 • Ka cai jadi saleuwi ka darajat jadi salebak = Babarengan, akur sauyunan.(Bersama-sama, baik selamanya)
 • Kaciwit kulit kabawa daging = Kababawa ku batur anu nyieun kasalahan.(terbawa sama orang lain yang berbuat kesalahan)
 • Kalapa bijil ti cungap = Rusiah dicaritakeun ku nu ngalakukeunnana.(Diceritakan sama orang yang melakukannya)
 • Kudu bisa ngeureut neundeun = Kudu bisa ngatur rezeki najan saeutik tapi mahi.(Harus bisa mengatur rejeki sekalipun sedikit tapi cukup)
 • Lamun keyeng tangtu pareng = Lamun digawe enya-enya tangtu bakal aya hasilna.(Kalau dikerjakan dengan sepenuh hati pasti akan ada hasilnya)
 • Bandung kandungan laer aisan = jembar pikiran atawa wijaksana dina nyanghareupan pasualan.(Bijaksana dalam menghadapi segala masalah)
 • Lauk buruk milu mijah = Pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur.(Terbawa arus pergaulan sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik)
 • Leuleus jeujeur liat tali = Wijaksana dina mutuskeun sagala rupa perkara.(Bijaksana dalam memutuskan segala perkara atau masalah)
 • Lodong kosong sok ngalentrung = Jalma anu loba omong elmuna saeutik.(Manusia yang banyak bicara ilmunya sedikit)
 • Marebutkeun paisan kosong = masinikeun pasualan anu teu aya hartina.(Ngapain ngurusin masalah yang tidak berarti sama sekali)
 • Mindingan beungeut ku saweuy = Ngewa ka hiji jelema, tapi api-api resep.(Benci sama satu orang tapi berpura-pura suka)
 • Mipit kudu amit ngala kudu menta = Lamun rek barangcokot atawa barangala kudu bebeja heula kanu bogana.(Kalau ingin ngambil sesuatu sebaiknya bilang dulu sama yang punyanya)
 • Moro julang ngaleupaskeun peusing = Pagawean anu geus puguh ditinggalkeun ari nu can puguh diudag-udag.(Pekerjaan yang sudah pasti dikerjakan malah ditinggalkan demi ngejar-ngejar yang tidak pasti)
 • Mun teu ngakal moal ngakeul = Lamun teu barang gawe moal dahar.(Kalau tidak bekerja tidak akan makan)
 • Nete taraje nincak hambalan = Migawe satahap-satahap, henteu rusuh hayang anggeus sakaligus.(Mengerjakan pekerjaan secara bertahap agar cepat selesai)
 • Neukteuk curuk dina pingping = Nyilakakeun dulur sorangan.(Mencelakakan kerabat sendiri)
 • Ngadek sacekna nilas saplasna = Sahinasna boh ucap boh paripolah, henteu bohong atawa ngaleuleuwihkeun.(mengatakan apa adanya tidak bohong dan melebih-lebihkan)
 • Ngaliarkeun taleus ateul = Ngabeja-beja/ nyebarkeun kagorengan batur.(membicarakan kejelekan orang lain, disebarkan)
 • Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam = batur dipikanyaah ari dulur sorangan diantep.(orang lain disayang tapi kerabat sendiri malah enggak)
 • Ngindung ka waktu ngabapa ka jaman = Nyaluyukeun maneh jeung kaayaan jaman.
 • Ngukur ka kujur nimbang ka badan = Ngukur kana kamapuh atawa kaayaan diri sorangan.(mengukur kemampuan diri sendiri)
 • Nyieun pucuk ti girang = Nyieun kasalahan ti heula.(membuat kesalahan duluan)
 • Pacikrak ngalawan merak = nu leutik/ miskin ngalawan nu gede/ beunghar.(yang kecil miskin melawan yang besar atau kaya)
 • Pagiri-giri caik pagirang-girang tampian = Paluhur-luhur jeung batur, henteu hayang akur sauyunan.(Ingin paling tinggi gak mau tersaingi)
 • Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir = Boga kahayang anu pamohalan kasorangan.
 • Pupulur memeh mantun = Barang dahar samemeh digawe.(Makan sebelum bekerja)
 • Silih jenggut jeung nu dugul = Menta tulung ka jalma anu sarua keur ripuh.(minta tolong ke orang yang sama-sama tengah memiliki masalah)
 • Teng manuk teng anak merak kukuncungan = Sipat atawa kalakuan indung bapa nu sok nurun ka anakna.(Sifat atau kelakuan orang tua yang turun ke anaknya)
 • Tiis ceuli herang mata = Tengtrem, teu aya gangguan.(tentram, aman damai tidak ada gangguan)
 • Tinggul dirurud catang dirumpak = Sagala ikhtiar sanajan nyusahkeun batur sangkan hasil nu di maksud.(Semua dikerjakan, berusaha sekalipun menyusahkan orang lain asalkan maksudnya tercapai)
 • Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan = Ngukur kana kaayaan diri sorangan.(Mengukur keadaan dan kemampuan diri sendiri)
 • Uyah tara tees ka luhur = Sipat atawa kalauan indung bapa sok nurun ka anakna.(Sifat dan kelakukan orang tua suka nurun keanaknya)
 • Wiwirang di kolong catang = Meunang wiwirang turta kanyahoan ku batur.(Malu karena ketahuan sama orang lain)

Tempo ogeÉdit

RujukanÉdit