Pamass (Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda) mangrupa hiji organisasi mahasiswa nu tumuwuh di Program Studi Sastra Sunda, Fakultas Sastra anu kiwari jadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Pamass diadegkeun di Bandung, ping 16 Séptémber 1964. Pamass boga suluk, nyaéta “Sunda Janaraya Marganing Utama” nu miboga harti: unggal jalma bisa ngamalkeun sagala kamampuan nu aya dina dirina, tangtu leuwih unggul ti nu lianna jeung kasampurnaan hirup bisa kahontal.

Maksud jeung tujuan diadegkeun Pamass, nyaéta pikeun ngabeungkeut mahasiswa nu keur nyuprih élmu di Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dina hiji beungkeutan organisasi, ogé ngarojong jeung nanjeurkeun basa, sastra, katut budaya Sunda. Salian ti éta, Pamass ogé diadegkeun pikeun ngatik anggotana sangkan jadi insan akademis nu boga ajén diri, watek sarta budi anu luhung.

Pamass miboga struktur ais pangampih di jerona. Pamass miboga sipat kakulawargaan anu boga tujuan pikeun ngaraketkeun unggal anggota di jerona sangkan euweuh sekat antara mahasiswa entragan anyar jeung mahasiswa entragan baheula.

Nalika Pamass ngajalankeun hiji kagiatan, éta hal tara leupas tina sisi sosial jeung kabudayaan. Éta kagiatan disaluyukeun sareng unit-unit nu aya dina widang minat sareng bakat mahasiswa, sapertos Tepass (Téater Pamass), Usép (Unit Sépak Bola Pamass), Majalah Tangara, Kaagamaan (Rohis), Pamass Ngamumulé, jrrd.

Di PAMASS aya AIS Pangampih, anu diawas ku BPA (Badan Pengawas Ais Pangampih).

Di Fakultas, Pamass katelah hiji Himpunan nu paling motékar, boh dina widang pendidikan, dina widang olah raga, komo deui dina hal nanjeurkeun budaya Sunda.

- - -

Alamat Pamass Unpad: Lantai 1, Puseur Kagiatan Mahasiswa, FIB Unpad Jatinangor.

Pupuhu Pamass ti ngawitan ngadegÉdit

 1. ...-1976 Ruswara Hadisomantri
 2. 1977-1981 Wawan Darmawan
 3. 1981- .. Maryadi Aminuddin
 4.  1991-1992 Yuda Farid
 5.  1992-1993 Dédih Supriadi
 6.  1993-1994 Tédi Permadi
 7.  1994-1995 Endang Dédih
 8.  1995-1996 Bambang Supena
 9.  1996-1997 Yadi Suryadi
 10.  1997-1998 Éris Risnandar
 11. 1998-1999 Ujang Sudrajat
 12. 1999-2000 Yoga Yogaswara
 13. 2000-2001 Soni Cucup Sarwono
 14. 2001-2002 Djasépudin
 15. 2003-2004 Rahmat Sopian
 16. 2004-2005 Yuli Sani
 17. 2005-2006 Suci Andari
 18. 2006-2007 Alam
 19. 2007-2008 Dédé Nurjaman
 20. 2008-2009 Agus Mahardika
 21. 2009-2010 Asép Supriadi
 22. 2010-2011 Faza Fauzan
 23. 2011-2012 Taufik Rahayu
 24. 2012-2013 Oki Muhamad Taopik
 25. 2013-2014 Rizki Rochman
 26. 2014-2015 Ahmad Rijal Nasrullah
 27. 2015-2016 Hérdianto
 28. 2016-2017 Ahmad Soléh
 29. 2017-2018 Séna Dipayana Supena
 30. 2018-2019 Yoga Maulana Sidik
 31. 2019-2020 Yayan Taryana
 32. 2020-2021 Allan Santoso P

Rumpaka Karatagan PamassÉdit

Pamass: Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda
obor tatar Pasundan
seuweu-siwi Siliwangi
di Universitas Padjadjaran
ngolah daya nganggit pangarti
miara ajén budaya
ngarumat jagat Pasundan
Wiwaha Ajeg Digjaya!

(Jieunan Dédén Guntari)