Yayasan Pusat Studi Sunda nyaéta hiji lembaga nu diadegkeun dina taun 2002. Mangrupa hasil rékomendasi tina Konferénsi Internasional Budaya Sunda I (KIBS I) di Bandung nu diayakeun ku Yayasan Kebudayaan Rancagé gawé bareng jeung Toyota Foundation salaku sponsorna. Para ahli katut para inohong, antarana Prof. Ajip Rosidi, Prof. Edi S. Ekadjati, Prof. A. Chaedar Alwasilah, jeung Nano S., S.Kar. sapuk yén perlu diadegkeun lembaga nu indepénden dina raraga lajuning laku KIBS 2001. Dumasar kana katangtuan anu lumaku, PSS ngadeg dina wangun yayasan, nyaéta Yayasan Pusat Studi Sunda, kalawan akta notaris dina taun 2004.salah sahiji program nu nepi ka kiwari dilakonan di antarana: medalkeun jurnal Sundalana (sataun dua kali), ngayakeun sawala bulanan, ngayakeun program panalungtikan nu patali jeung kabudayaan Sunda, jsté.

Organisasi édit

Pangaping: Ajip Rosidi (Ketua); Anggota: Abdullah Mustappa; Deddi Anggadiredja, S.E., MBA; Ali Sastramidjaja; Prof. Dr. Ayatrohaédi; Acép Zamzam Noor; Prof. Dr. Didi Turmudzi; Enoch Atmadibrata; Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja; Prof. Dr. Yus Rusyana Pengawas: H.S. Kartadjoemena (Ketua); Dadan Rusyad Nurdin (Anggota) Pangurus: Prof. Dadang Kahmad (Ketua), Prof. Dr. A. Chaedar Alwasilah (Wakil Ketua), Hawe Setiawan (Sekretaris), Embas Suherman (Bendahara) Anggota: Undang Ahmad Darsa, M.Hum.; Dr. A. Sobana Hardjasaputra; Safrina, M.A., Teddi Muhtadin, S.S.; Prof. Unus Suriawiria; Dr. Yugo Sariyun; Memen Durachman, M.Hum.; Chye Retty Isnendes.

Alamat Organisasi édit

Jl. Garut No. 2, Kota Bandung.

Rujukan édit

  • --