Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda) UPI

Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda) UPI Nyaéta salah sahiji jurusan jenjang pendidikan Sarjana Starata 1 (S1) di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah
FPBS-UPI

Universitas Pendidikan Indonesia
tanggal ngadeg 20 Oktober 1957
fakultas Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
perenah Bandung, Jawa Kulon
pupuhu jurusan Dr. Hj. Ruhaliah, M. Hum.
web http://sunda.upi.edu

SajarahÉdit

Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah diadegkeun ping 20 Oktober 1957. Gelarna ieu lembaga téh mimitina mah dingaranan Séksi Bahasa dan Sastra Sunda’, bagian ti Jurusan Bahasa dan Sastra Indonésia, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Dina taun 1959 PTPG dirobah jadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) dina wengkuan Universitas Padjadjaran.

Sabada aya Kepres RI No. 1 taun 1963, istilah Seksi Bahasa dan Sastra Sunda dirobah jadi Jurusan Bahasa dan Sastra Sunda Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS) IKIP Bandung. Dumasar SK Mendikbud 0134/1983, taun 1983, FKSS dirobah jadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS). Bareng jeung robahna ngaran fakultas, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda ogé drobah jadi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD).

Taun 1944, JPBD kungsi digabung jeung Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonésia, anu ngaranna ogé robah jadi Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Bareng jeung robahna IKIP Bandung jadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dumasar Kepres RI no.124/1999, JPBD jadi mandeg mandiri deui.

Taun 1996 JPBD narima panglélér Hadiah Sastra Rancagé. Éta panglélér nu dipasraheun ku Yayasan Kabudayaan Rancagé téh minangka tanda yén JPBD geus hasil ngahudang minat mahasiswa pikeun ancrub dina nyipta jeung ngaprésiasi widng basa jeung sastra Sunda.

Visi & misiÉdit

Visi
Ngawangun Prodi anu unggul, soson-soson jeung rancagé, basa, sastra Sunda, katut pangajaranana dibarengan ku silih asah, silih asih, jeung silih asuh, enggoning ngahontal jati diri anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.

Misi
Nanjeurkeun budaya Sunda ku cara ngatik, ngadidik, sarta ngabdikeun diri dina widang basa, sastra Sunda katut pangajaranana. Ngalaksanakeun Tridharma Perguruan Tinggi pikeun ngawangun jeung ngawujudkeun SDM anu unggul tur profesional salaku sarjana pendidikan basa Sunda anu ilmiah, édukatif, jeung réligius.

Tanaga dosén & administrasiÉdit

Pupuhu Jurusan: Dr. Hj. Ruhaliah, M. Hum

Girang Serat Jurusan: Hernawan, S.Pd., M.Pd.

DosenÉdit

 1. Prof. Dr. H. Rahman, M.Pd.
 2. Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum.
 3. Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd.
 4. Dr. Dedi Koswara, M.Hum.
 5. Dr. Hj. Ruhaliah, M. Hum.
 6. Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd.
 7. Dr. H. Usep Kuswari, M.Pd.
 8. Drs. H. O. Solehudin, M.Pd.
 9. Dr. Ruswendi Permana, M.Hum.
 10. Dr. Dede Kosasih, M.Si.
 11. Dr. Retty Isnendes, M.Hum.
 12. Ade Sutisna, M.Pd.
 13. Hernawan, S.Pd., M.Pd.
 14. Agus Suherman, S.Pd., M.Hum.
 15. Haris Santosa Nugraha, M.Pd.
 16. Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd.
 17. Dian Hendrayana, S.S., M. Pd.
 18. Temmy Widyastuti, M.Pd.

AdministrasiÉdit

 1. Apan Kuswara
 2. Herma Nur Aphisa

Sebaran mata kuliahÉdit

Semester 1

No Kode Mata Kuliah SKS
1 KU100 Pendidikan Agama Islam*1 2
KU101 Pendidikan Agama Kristen Protestan*1
KU102 Pendidikan Agama Katolik*1
KU103 Pendidikan Agama Hindu*1
KU104 Pendidikan Agama Budha*1
2 KU106 Pendidikan Bahasa Indonésia 2
3 KD300 Landasan Pendidikan 2
4 DR400 Linguistik Umum 3
5 DR402 Téori Menyimak 2
6 DR403 Téori Membaca 2
7 DR405 Sejarah Sastra Lama 2
8 DR407 Téori Sastra 3
9 DR4.. Etika 2
jumlah SKS 20

Semester 2

No Kode Mata Kuliah SKS
1 KU105 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2 KU108 Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
3 KD301 Perkembangan Peserta Didik 2
4 DR406 Sejaran Sastra Baru 2
5 DR437 Filsafat 2
6 DR411 Fonologi 2
7 DR423 Menyimak Intensif 2
8 DR424 Membaca Intensif 2
9 DR436 Sejarah Sunda 2
jumlah SKS 18

Semester 3

No Kode Mata Kuliah SKS
1 DR404 Téori Menulis 2
2 DR410 Sastra Indonésia 3
3 DR412 Morfologi 2
4 DR422 Bahasa Arab dan Kawi 2
5 DR425 Retorika 2
6 DR432 Apresiasi Prosa dan Drama 2
7 DR434 Folklor 2
8 DR439 Estetika 2
9 DR420 Bahasa Inggris 2
jumlah SKS 19

Semester 4

No Kode Mata Kuliah SKS
1 KU107 Pend. Lingkungan Sosial, Budaya
dan Teknologi
2
2 KD302 Bimbingan dan Konseling 3
3 KD303 Kurikulum Pembelajaran 3
4 KD304 Pengeleloaan Pendidikan 2
5 DR408 Telaah Kurikulum Bahasa dan Sastra 2
6 DR440 Budaya Sunda 2
7 DR426 Monolog 2
8 DR428 Menulis Karya Pupoler 2
9 DR433 Apresiasi Puisi 2
jumlah SKS 20

Semester 5

No Kode Mata Kuliah SKS
1 KU300 Seminar Pendidikan Agama Islam*2 2
KU301 Seminar Pendidikan Agama
Kristen Protestan*2
KU302 Seminar Pendidikan Agama Katolik*2
KU303 Seminar Pendidikan Agama Hindu*2
KU304 Seminar Pendidikan Agama Budha*2
2 DR418 Sosiolinguistik 2
3 DR500 Belajar dan Pembelajaran Bahasa
dan Sastra Sunda
2
4 DR501 Evaluasi Pembelajaran Bahasa
dan Sastra Sunda
2
5 BS300 Apresiasi Bahasa dn Seni 3
6 DR413 Sintaksis 3
7 DR427 Dialog Dialog 3
jumlah SKS 16

Semester 6

No Kode Mata Kuliah SKS
1 KU400 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2
2 DR503 Media Pembelajaran Bahasa dan
Sastra Sunda
3
3 DR504 métodeuPenelitian Pendidikan Bahasa
dan Sastra Sunda
3
4 BS301 Kewirausahaan 3
5 DR414 Semantik 2
6 DR416 Psikolinguistik 2
7 DR419 Linguistik Historis Komparatif 2
8 DR430 Problematika Bahasa, Sastra dan
Pengajarannya
2
9 DR435 Kritik Sastra 3
jumlah SKS 22

Semester 7

No Kode Mata Kuliah SKS
1 DR502 Perencanaan Pengajaran Bahasa dan
Sastra Sunda
2
2 DR409 Telaah Buku Teks Bahasa dan Sastra
Sunda
3
3 DR415 Wacana 2
4 DR417 Pragmatik 2
5 DR421 Pengantar Statistika 2
6 DR429 Menulis Karya Ilmiah 2
7 DR431 Filologi 3
DR441 Jurnalistik*) 4
DR442 Editing*)
DR443 Penerjemahan*)
DR444 Ekspresi Sastra*)
DR445 Keprotokolan*)
jumlah SKS 19

Semester 8

No Kode Mata Kuliah SKS
1 DR590 Program Latihan Profesi 4
2 DR598 Skripsi 6
3 DR599 Ujian Sidang 0
jumlah SKS 22

Profil lulusanÉdit

Lulusan jurusan Pendidikan Bahasa Daérah meunang sebutan Sarjana Pendidikan. Éta jumlah lulusan téh sumebar di sakumna wewengkon Jawa Kulon boh minangka tanaga pangatikan boh minangka tanaga ahli dina widang kabasaan. Prospék lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah di antarana:

 1. Tanaga Pangatik (di sakola atawa paguron luhur)
 2. Éditor
 3. Sastrawan
 4. Kritikus
 5. Juru Syair
 6. Jurnalis
 7. Panalungtik Basa jeung Sastra
 8. Panalungtik naskah buhun jeung sastra lisan
 9. Juru warta

Kanyataanana mah yén lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah téh teu sakumna jaradi guru (kaasup kepala sekolah jeung pengawas), tapi ogé aya anu hasil dina profési lian, di antarana, (1) usahawan, (2) jurnalis, (3) polisi, (4) politikus, (5) budayawan , jeung (6) sastrawan. Profési guru basa daérah (Sunda) di Jawa Kulon mangrupa prospék anu cukup ngajangjikeun. Ieu hal téh dumasar kana informasi Dinas Pendidikan Jawa Barat taun 2002/2003 anu nyebutkeun yén aya 2231 SMP (1079 SLTPN jeung 1152 SLTPS) di Jawa Barat. Iwal ti éta dumasar kana SK Gubernur Jabar taun 2006, basa Sunda téh jadi salah sahiji widang studi anu wajib diajarkeun di unggal tingkat pendidikan, ti mimiti SD nepi ka tingkat SMA. Upama rata-rata unggal sakola ngabutuhkeun saurang guru basa daérah bae, mangka réa kénéh lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah anu diperlukeun.

FasilitasÉdit

 1. Rohangan kuliah taraf internasional
 2. Rohangan multimédia
 3. Laboratorieum basa
 4. Perpustakaa Jurusan
 5. Rohangan seminar
 6. Rohang gawé pupuhu jurusan
 7. Rohang gawé dosén/pangaping mahasiswa
 8. Rohangan pertemuan réprésentatif
 9. Rohangan gawé staf administrasi
 10. Sarana akademik mangrupa LCD Proyektor, DVD Player, Laptop, LCD TV, Sound System, sambungan internét nirkabel, média pangajaran, jrrd.

Panalungtikan jeung pangembanganÉdit

Dosén jurusan ilubiung kalawan langsung dina rupa-rupa panalungtikan, boh anu diwaragadan ku jurusan, universitas, Dikti, atawa lembaga lianna. Jenis panalungtikan anu dilaksanakeun di antarana Hibah Pembinaan, Hibah Kompetitif, Kajian Kawanojaan, Kaagamaan, jrrd. Pengembangan tina hasil éta panalungtikan téh dilarapkeun kana rupa-rupa wangun gawé bareng.

Gawé barengÉdit

Program gawébareng anu geus, eukeur jeung anu baris dilaksanakeun di antarana, jeung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS), Yayasan Pendidikan Pasundan, Disbudpar, Pemda Kabupatén/Kota jeung instansi swasta.

Kagiatan kamahasiswaanÉdit

Kagiatan kamahasiswaan di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah dikokolakeun dina wadah Himpunan Mahasiwa Pendidikan Bahasa jeung Sastra Sunda (Hima Penstrada). Tiasa ditingali di Hima Pensatrada