Hadiah Sastra Rancagé mangrupa pangajén nu dipasihkeun ka jalma-jalma nu dianggap geus boga jasa ngamekarkeun basa jeung sastra daérah. Pangajén ieu téh alpukah Yayasan Kabudayaan Rancagé, nu diadegkeun ku budayawan Ayip Rosidi, Érry Riyana Harjapamekas, Édi S. Ékajati, jeung sababaraha inohong lianna.

Mimitina mah (taun 1989 nepi ka 1993), hadiah sastra ieu ngan ngawengku sastra Sunda, namung lajeng mekar ditambahan ku sastra Jawa (ti taun 1994) jeung sastra Bali (ti taun 1998). Dina taun 1990, Hadiah Sastra Rancagé jadi dua, nyaéta pikeun karya nu medal mangrupa buku, sarta jasa pikeun aranjeunna (boh jalma atawa lembaga) nu boga jasa dina ngamekarkeun basa jeung sastra daérahna. Ti taun 1993, pangajén ieu ogé dilengkepan ku Hadiah "Samsudi", pangajén husus pikeun pangarang buku bacaan barudak dina basa Sunda.

Nu nampa Hadiah Sastra "Rancagé" jeung Hadiah "Samsudi" édit

Karya: kumpulan carpon Halimun Peuting karya Iskandarwassid.
Jasa: Syarif Amin (H. Moh. Kurdie).
Karya: roman Nu Kaul ku Lagu Kaléon karya R. A. F. (H. Rahmatullah Ading Affandie),
Jasa: Ki Umbara (H. Wireja Ranulaksana).
Karya: roman sajarah Tanjeur na Juritan Jaya di Buana karya Yoseph Iskandar,
Jasa: Muh. Rustandi Kartakusuma.
Karya: kumpulan sajak Blues Kéré Lauk karya Godi Suwarna,
Jasa: [[Kiswa Wiriasasmita|Kis. Ws. (Kiswa Wiriasasmita)]].
Hadiah "Samsudi": buku Si Paserkarya Tatang Sumarsono.
Sastra Sunda
Karya: roman Demung Janggala karya Tatang Sumarsono,
Jasa: Sayudi.
Sastra Jawa
Karya: roman Sumpahmu Sumpahku karya Naniek P. M. (Drs. F. C. Pamuji),
Jasa: H. Subagiyo Ilham Notodijoyo.
Hadiah "Samsudi": buku Guha Karang Legokpari karya Hidayat Susanto.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan sajak Maung Bayangan karya Etty R. S.,
Jasa: H. Rusman Sutiasumarga.
Sastra Jawa
Jasa: H. Karkono Partokusumo.
Hadiah "Samsudi": buku Muhammad al-Amin, Cilaka! Abu Lahab, jeung La Ilaha Ilallah karya Abdullah Mustappa.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan carpon Serat Sarwasatwa karya Godi Suwarna,
Jasa: Jurusan Bahasa jeung Sastra Sunda, IKIP Bandung.
Sastra Jawa
Karya: roman Timbreng karya Satim Kadaryono,
Jasa: Muryalelana (Doyosantosa).
Hadiah "Samsudi": buku Patepung di Bandung karya Taufik Faturohman.
Sastra Sunda
Karya: roman Prabu Jaya Déwata jeung Tri Tangtu di Bumi karya Yoseph Iskandar,
Jasa: Wahyu Wibisana.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan guguritan Siter Gadhing karya Jaimin K.,
Jasa: Tajib Ermadi.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan carpon Awéwé Dulang ti Nandé karya Caraka,
Jasa: R. A. F.
Sastra Jawa
Karya: roman Nalika Langité Obah karya Esmiet,
Jasa: Anjar Any.
Sastra Bali
Karya: kumpulan sajak Kidung Republik karya I Madé Sanggra,
Jasa: Nyoman Manda.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan carpon Nu Harayang Dihargaan karya Darpan Ariawinangun,
Jasa: Duduh Durahman.
Sastra Jawa
Karya: roman Pupus kang Pépés karya Suharmono Kasiyun,
Jasa: St. Iesmaniasita (Sutistyautami).
Sastra Bali:
Karya: kumpulan carpon Lekad Tumpek Wayang karya I Komang Berata,
Jasa: Prof. Dr. I Ngurah Bagus.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan sajak Kidang Kawisaya karya Chyé Rétty Isnéndés,
Jasa: Prof. Dr. H. Yus Rusyana.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan sajak Layang saka Paran karya Widodo Basuki,
Jasa: Suparta Brata.
Sastra Bali
Karya: roman Sunari karya I Ketut Rida,
Jasa: I Gdé Darna.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan sajak Jaladri Tingtrim karya Dyah Padmini,
Jasa: Moh. E. Hasim.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan carpon Trem karya Suparto Brata,
Jasa: Esmiet.
Sastra Bali
Karya: kumpulan sajak jeung drama Gending Girang Sisi Pakerisan karya Agung Wiyat A. Ardhi,
Jasa: I Ketut Suwija.
Sastra Sunda
Karya: roman Galuring Gending karya Tatang Sumarsono,
Jasa: Prof. Dr. H. Édi S. Ékajati.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan carpon Kreteg Emas Jurang Gupit karya Jayus Pete,
Jasa: Dr. K. R. T. R. M. T. Sudi Yatmana.
Sastra Bali
Karya: roman Sembalun Rinjani karya Jelantik Santha,
Jasa: IDK Raka Kusuma.
Hadiah "Samsudi": buku Nu Ngageugeuh Legok Kiara karya Dadan Sutisna.
Sastra Sunda
Karya: roman Kembang-kembang Petingan karya Holisoh M. E.,
Jasa: Dra. Tini Kartini.
Sastra Jawa
Karya: roman Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa,
Jasa: Drs. Mochtar.
Sastra Bali
Karya: roman Bunga Gadung Ulung Abancang karya I Nyoman Manda,
Jasa: I Gusti Putu Bawa Samar Gantang.
Hadiah "Samsudi": buku Utara-Utari karya Ki Umbara.
Sastra Sunda
Karya: roman Pangantén karya Dédén Abdul Aziz,
Jasa: Tatang Benyamin Koswara.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan guguritan Pagelaran karya J. F. X. Hoery,
Jasa: Moch. Nursyahid Purnomo.
Sastra Bali
Karya: Coffee Shop karya I Dewa Gde Windhu Sancaya,
Jasa: Nyoman Tusthi Eddy.
Hadiah "Samsudi": buku Misteri Haur Geulis karya Dadan Sutisna.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan carpon Amanat dina Napas Panungtungan karya Mh. Rustandi Kartakusumah,
Jasa: K. H. Ahmad Maki.
Sastra Jawa
Karya: roman Doyané Wong Culika karya Suparto Brata,
Jasa: Drs. K. R. T. Suryanto Sastroatmojo.
Sastra Bali
Karya: kumpulan puisi Ang Ah lan Ah Ang karya I Made Suarsa,
Jasa: Drs. Made Taro.
Sastra Sunda
Karya: kumpulan carpon 'Geus Surup Bulan Purnama karya Yous Hamdan,
Jasa: Abdullah Mustappa.
Sastra Jawa
Karya: kumpulan carpon Senthir karya Suwardi Éndraswara,
Jasa: Suwignyo Adi.
Sastra Bali
Karya: kumpulan carpon Buduh Nglawang karya Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten,
Jasa: Drs. Ida Bagus Gdé Agastia.
Hadiah "Samsudi": carpon Dongéng-dongéng ti Karawang karya Darpan, Yuhdiatna, jeung Suhendar Yudamulia.
Sastra Sunda
Karya: Rukmana Hs, untuk kumpulan cerpen Oleh-oleh Pertempuran.
Jasa: R. Rabindranat Hardjadibrata, penyusun Kamus Bahasa Sunda-Bahasa Inggris
Sastra Jawa
Karya: Ahmad Tohari untuk Ronggeng Dukuh Paruk Banyumasan
Jasa: Maria Kadarsih
Sastra Bali
Karya: I Made Suarsa untuk kumpulan cerpen Gede Ombak Gede Angin
Jasa: Ida Bagus Dharmasuta
Sastra Sunda
Karya: Godi Suwarna untuk novel Sandekala
Jasa: Grup Teater Sunda Kiwari pimpinan R. Dadi Danusubrata
Sastra Jawa
Karya: Turino Ragilputra untuk kumpulan sajak, Bledeg Segara Kidul
Jasa: Sriyono
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Manda untuk roman Depang Tiang Bajang Kayang-kayang
Jasa: I Made Suatjana
Sastra Lampung
Karya: Udo Z. Karzi (Zulkarnain Zubairi) untuk kumpulan sajak, Mak Dawah Mak Dibingi
Hadiah Samsudi: Ai Koraliati untuk buku bacaan anak-anak Catetan Poean Rere
Sastra Sunda
Karya: Ettie RS untuk kumpulan sajak Serat Panineungan
Jasa: Nano S., pencipta lagu-lagu Sunda
Sastra Jawa
Karya: Atas S. Danusubroto untuk roman Trah
Jasa: Sunarko, penyair dan guru.
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Tusthi Eddy untuk kumpulan sajak Somah
Jasa: I Nengah Tinggen, pengisi program bahasa Bali RRI Denpasar.
Hadiah Samsudi: Aan Merdeka Permana untuk bacaan anak-anak Sasakala Bojongemas
Sastra Sunda
Karya: Usep Romli H.M. untuk kumpulan cerpen Sanggeus Umur Tunggang Gunung
Jasa: Karno Kartadibrata
Sastra Jawa
Karya: Sumono Sandi Asmoro untuk kumpulan sajak Layang Panantang
Jasa: Bonari Nabonenar
Sastra Bali
Karya: I Wayan Sadha untuk kumpulan cerpen Leak Pemoroan
Jasa: Agung Wiyat S. Ardhi
Sastra Lampung
Karya: Asarpin Aslami untuk kumpulan cerpen Cerita-Cerita jak Bandar Negeri Semuong
Sastra Sunda
Karya: Us Tiarsa untuk kumpulan cerpen Halis Pasir.
Jasa: Usep Romli H.M.
Sastra Jawa
Karya: Herwanto untuk kumpulan cerpen Pulo Asu
Jasa: Lanang Setiawan, pengembang bahasa dan sastra Jawa dialek Tegal.
Sastra Bali
Karya: IDK Raka Kusuma untuk kumpulan sajak Sang Lelana
Jasa: Bali Orti, sisipan yang terbit dalam Bali Post Minggu sejak 20 Agustus 2006
Sastra Lampung
Karya: (tidak ada)
Sastra Sunda
Karya: Acep Zamzam Noor untuk kumpulan sajak Paguneman
Jasa: Etti R.S.
Sastra Jawa:
Karya: Yusuf Susilo Hartono untuk kumpulan sajak Ombak Wengi
Jasa: Sucipto Hadi Purnomo
Sastra Bali:
Karya: Komang Adnyana untuk kumpulan cerpen Metek Bintang
Jasa: I Made Sugianto