Malaékat (basa Arab: ملاءكة malāʾikat; tunggal: ملاك atau مَلَكْ malāk)  mangrupa mahluk nu diciptakeun Alloh SWT tina cahaya jeung boga kakuatan-kakuatan tur tara sulaya ku ma'siat, tumut kana paréntah Alloh.

Hugo Simberg, 1903.
Artikel ieu keur dikeureuyeuh, ditarjamahkeun tina basa Indonésia.
Bantuanna didagoan pikeun narjamahkeun.

Malaékat dina ajaran Islam

édit

Malaékat diciptakeun ku Alloh tina cahaya (nur), numutkeun hadis Nabi Muhammad, “Malaékat geus diciptakeun tina cahaya.”[1]

Iman ka malaékat  kaasup Rukun Iman. Iman ka malaékat maksudna nyaéta yakin yén ayana malaékat, sanajan teu katempo bungkeuleukan da mahluk goib. Alloh SWT nyipta tina cahaya. Maranéhna nyembah Alloh jeung éstu toat tara narah kana paréntah-Nya, tur tara nyieun dosa, lain lalaki lain awéwé, teu dahar teu nginum. euweuh nu terang jumlahna anging Alloh.

Sanajan teu katempo manusa, ku idin Alloh para Nabi jeung rosul a.s. bisa nempo. Malaékat ngajirim wujud lalaki ka sababaraha nabi jeung rosul saperti ka Nabi Ibrohim a.s, jeung Nabi Muhammad s.a.w.

Ngaran jeung tugas malaékat

édit

Para malaékat  nu wajib sakur urang Islam nyaho minangka Rukun Iman, dumasar Al Qur'an, jeung hadits. Ngaran jeung tugasna ti antawisna:

 • Jibril - Gegedén  malaékat, tugasna nepikeun wahyu jeung ngajarkeunana ka para nabi tur rosul.[2]
 • Mikail - Tugasna babagi rejeki ka sakumna mahluk. Ngatur  panon poé, bulan, jeung béntang anu ngajadikeun beurang jeung peuting.[3]
 • Israfil - Tukang niup sangkakala dina poé kiamat jeung poé hudang ti kubur (yaumul ba'ats).
 • Munkar jeung Nakir - Tukang mariksa amal manusa di alam barzakh.
 • Izrail atawa Malaikat Maut  - Tukang nyabut nyawa sakabéh mahluk, kabagi 2 rupa[4] nyaéta:
  • Nu nyabut nyawa mahluk jahat kalawan kasar atawa dijedudkeun,
  • Nu nyabut nyawa mahluk lalaunan.
 • Ridwan  - Nu jaga pinto sorga  tur ngaladénan ahli sorga.
 • Malik - Inohong Malaékat Zabaniah jeung tur ngajaga naraka.
 • Zabaniah - 19 malaékat tukang nyiksa di naraka nu judes jeung kasar.[5]
 • Harut dan Marut - Dua Malaékat nu turun di nagri Babil.
 • Malaikat disekitar Arsy
  • Hamalat al 'Arsy - Opat malaikat nu nyuhun 'Arsy Alloh, dina poé kiamat jumlahna ditambah opat jadi dalapan.[6]
  • Malaikat Haffun - Nyaéta malaékat nu muteran Arsy bari tasbéh.[7]
 • Darda'il - Malaékat nu néangan jalma nu ngadu'a, tobat, ménta pangampura jeung liana di bulan Romadon.[8]
 • Hafazhah (Nu Ngajaga)[9]
  • Kiraman Katibin - Nyaéta malaékat nu mulya, tugasna nyatet amal manusa [10][11][12] mangsa manusa éta hirup di dunya dugi ka balik ka alam barzah,[13][14] terus  éta malaékat jadi saksi di sidang hisab di  Mahsyar (tempat kumpul manusa sanggeus dihudangkeun ti kubur).[15]
  • Mu’aqqibat - Nyaéta malaékat nu ngajaga manusa tina paéh atawa panca bahya  tepi ka waktu nu geus ditangtukeun (ajal) datang silih ganti.[9][16][17][18]
 • Malaikat Qarin - Nyaéta malaékat ngagédéng manusa dari lahir tepi ka ajalna, tugas ngaharéwoskeun bebeneran jeung kahadéan.[19]
 • Malaikat Arham - Malaékat nu nyangking tugas niupkeun roh, nangtukeun rejeki, ajal, amal  jeung cilaka atawa bagja mangsa 4 bulan dina kandungan.[20]
 • Jundallah - Malaékat perang nu nyangking tugas ngabantu nabi dina pangperangan.[21][22][23]
 • As-Sijilli - Malaékat nu ngabéjaan Harut jeung Marut saniskara mahluk nu nyieun karuksakan jeung ngocorkeun getih di marcapada.[24]
 • Azh-Zhil - Malaékat nu ngagédéng Nabi Ibrahim nalika dibeuleum dina seuneu.[25]
 • Ad-Dam'u - Malaékat nu nyeungceurikan dosa manusa.[26]
 • An-Nuqmah - Malaékat nu ngurus seuneu jeung andegléng di singgasana seuneu nu ngabebela, beungeutna konéng tambaga.[26]
 • Ahlul Adli - Malaékat gedé nu gedéna leuwih gedé ti batan marcapada boga 70 rébu hulu.[26]
 • Malaikat Wadag seuneu jeung salju - Malaékat nu satengah badanna rupa seuneu jeung salju kacida gedéna tur dikurilingan  malaékat nu teu eureun-eureun zikir.[26]
 • Ar-Ra'd - Malaékat nu ngatur méga jeung hujan, ngaturna maké  guludug jeung gelap salésér minangka cametina.[27][28][29][30]
 • Nu ngajaga Panonpoé - Salapan Malaékat nu ngahujanan pano npoé ku salju.[31][32]
 • Malaékat Ngadalian cai - Malaékat ngabantu Nabi Ibrahim a.s.nalika aya dina seuneu ngabebela.[33]
 • Malaékat ngadalian angin - Malaékat ngabantu Nabi Ibrahim a.s. nalika aya dina seueneu nu ngabebela.[34]
 • Malaékat Rohmat - Nu nyebarkeun barokah, rohmat, ménta hampura jeung mawa roh jalma-jalma soléh, datang bareng jeung Malaékat Maot jeung Malaékat siksa.[35]
 • Malaékat `Siksa - Nu mawa roh urang kafir, zalim, munafék, datang bareng Malaékat Maot jeung Malaékat Rohmat.[36]
 • Malaékat nu ngiringkeun - Malaékat nu ngagiring manusa di Mahsyar, malaékat babarengan malaékat saksi (Kiraman Katibin).[37]
 • Malaékat gunung - Malaékat nu ngajaga gunung.[38]
 • Malaékat Baét al-Makmur - 70 rébu malaékat nu unggal poé asup ka Baét al-Makmur.[39]
 • Malaékat makmum - Malaékat nu jadi makmum nalika manusa solat.[40]
 • Malaékat Nu ngagero manusa jeung jin
  • Malaékat nu ngagero Sasih Romadon - Hiji malaékat nu teterusan nyalukan manusa nu iman kalayan gumbira jeung manusa jahat pikeun nahan sagala kajahatan nalika peuting mimiti sasih Romadon dugi ka fajar.[41][42]
  • Malaékat nu ngagentra ti panto-panto Sorga - Malaékat nu ngajorowok ka urang ariman pikeun asup kana panto-panto luyu amal ibadahna.[43]
  • Malaékat nu ngagero kahadéan jeung laknat - Dua malaékat nu saban poé ngajorowok nu kareungeu ku sakabéh mahluk-Na iwal manusa jeung jin.[44]
 • Malaikat Laélat al-Qodr - Jibril jeung sarombongan malaékat nu turun saban Laélat al-Qodr dina sasih Romadon.[45][46][47]
 • Malaékat nu ngalongok manusa nu keur gering - Opat malaékat nu ngalongok manusa nalika gering.[48]
 • Malaékat nu ngajaga Mekkah jeung Madinah - Malaékat nu ngajaga Kota Mekkah jeung Madinah tina datangna Dajjal.[49]
 • Malaékat néangan nu zikir - Malaékat nu néangan jalma zikir ka Alloh.[50]
 • Malaékat néang jalma nu di majelis élmu- Malaékat nu néangan majlis-majlis élmu.[51]
 • Malaékat nu nganjurkeun bekam - Malaékat yang nganjurkeun bekam nalika Muhammad s.a.w., sedengkeun mi'roj ka Sidrotul Muntaha.[52][53]
 • Malaékat Nu ngadalian tali Naraka Jahannam - 70 rébu malaékat nu ngadalian tali Naraka Jahannam.[54]
 • Malaékat ngadu'akeun manusa nu ngadu'akeun dulurna - Malaékat pokna, "Aamiin (Ya Alloh, kabulkeun du’ana pikeun dulurna) jeung anjeun bakal meunang nu katarima dulurna", ka jalma nu ngadu'akeun kahadéan pikeun dulurna bari teu katohyan.[55]
 • Malaékat nu nepikeun pupujian ka Alloh - Dua belas malaékat nu rebutan nepikeun du'a pupujian hiji sohabat Nabi s.a.w., ka Alloh.[56]
 • Malaékat nyaksi wafatna sohabat Nabi s.a.w - 70 rébu malaékat nu nyaksian wafatna Sa'ad bin Muadz.[57]
 • Malaékat ngalindungan jeung ngadukung jalma ariman - Malaékat ngajaga jalma ariman nalika hirup di dunya jeung ahérat.[58]
 • Malaékat ngabédakeun hak jeung bathil - Malaékat nu ditugaskeun pikeun ngabédakeun hak jeung batil ka manusa tur jin.[59]
 • Malaékat nu nengtremkeun haté - Malaékat nu ngadu'akeun saurang mukmin nu neguhkeun pamadegan mukmin kasebut.[60]
 • Malaékat nu ngajaga panto langit - Tujuh malaékat nu ngajaga tujuh panto langit. Maranéhna diciptakeun ku Alloh saméméh anjeunna nyipta langit jeung Marcapada.[61]
 • Malaékat nu méré salam ka ahli sorga - Malaékat nu méré salam ka ahli sorga.[62]
 • Malaékat tukang ménta rohmat (welas asih)[63]
  • Malaékat nu ménta pangampura nu ariman - Para malaikat yang terdapat disekeliling 'Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman.[64]
  • Malaékat nu ménta hampura pikeun manusa di marcapa - Malaékat nu tasbéh muji ka Alloh jeung ménta pangampura pikeun jalma nu aya di marcapada.[65]
  • Malaékat nu ménta pangampura pikeun lalaki nu solat di masigit - Malaékat nu ngadu'a pangampura pikeun lalaki nu ihlas solat barjamaah di masigit.[66][67][68][69]
  • Malaékat nu ménta hampura pikeun nu besuk nu gering - 70 rébu malaékat nu nuturkeun jeung ngadu'akeun pangampura pikeun umat muslim nu ngalongok nu gering.[70][71][72]
  • Malaékat ménta pangampura pikeun nu maca solawat ka Nabi s.a.w - Malaékat nu ménta pangampura pikeun jalma nu maca solawat ka Nabi Muhammad s.a.w.[73]
  • Malaékat nu ménta pangampura nu ngajarkeun kahadéan - Malaékat nu ngadu'a ménta hampura jalma nu ngajarkeun kahadéan ka sasama manusa.[74]
  • Malaékat nu ménta pangampura nu saré barianan susuci - Malaékat nu ngadu'akeun jalma nu saré dina kaayaan suci.[75]
 • Malaékat nu ngahormat nu nyiar élmu - Malaékat nu eureun hiber badé ngadangu nu ngélmu atawa ngahormat jalma nu nyiar élmu pangaweruh.[76]
 • Malaékat nu ngatur urusan dunya - Malaékat nu ngatur urusan manusa di dunya.[77]
 • Malaékat nu ngadangu bacaan Qur'an
  • Malaékat nu ngadangu bacaan nalika manusa solat - Malaékat nu ngadangukeun jeung neureuy bacaan Qur'an nalika manusa solat.[78]
  • Malaékat nu ngadangukeun bacaan manusa - Malaékat nu nu ngadangukeun bacaan Qu'ran manusa.[79][80]
 • Malaékat nu nu ngadu'a jalma nu berinfaq jeung jalma medit - Malaékat nu nu ngadu'a saban isuk-isuk jeung soré nu infaq kalayan du'a kahadéan jeung nu nahan infaq kalayan du'a ajur lebur.[81]

Malaékat Jibril, sanajan ngan disebut dua kali dina Al Qur'an, anjeunna disebut dina Al Qur'an ku sebutan lian saperti Ruh al-Qudus, Ruh al-Amin, , dan Malik [82] sedengkeun Isrofil, Munkar jeung Nakir disebut dina Hadits.

Wujudna malaékat

édit

Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al Qur'an ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3 dan 4. surah Faathir 35:1 yang berbunyi:

Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki 2400 sayap di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil.

Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk[83] tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya, hanya Nabi Muhammad yang mampu melihat wujud asli malaikat bahkan sampai dua kali.[84]

Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda, kéadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebih disukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat, karena manusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri berbéda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis lelaki atau perempuan dan tidak berkeluarga.

Sifatna malaékat

édit

Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

 1. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti.[85]
 2. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya.
 3. Selalu takut dan taat kepada Allah.[86][87]
 4. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya.[88]
 5. Mempunyai sifat malu.[89]
 6. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung.[90]
 7. Tidak makan dan minum.[91]
 8. Mampu mengubah wujudnya.[92]
 9. Memiliki kekuatan[93][94] dan kecepatan cahaya.[95]

Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk ghaib, wujud Malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia, dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Ada pengecualian terhadap kisah Muhammad yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi'raj.

Beberapa nabi dan rasul telah di tampakkan wujud malaikat yang berobah menjadi manusia, seperti dalam kisah Ibrahim, Luth, Maryam, Muhammad dan lainnya.

Berbéda dengan ajaran Kristen dan Yahudi, Islam tidak mengenal istilah "Malaikat Yang Terjatuh" (Fallen Angel). Azazil yang kemudian mendapatkan julukan Iblis, adalah nenek moyang Jin, seperti Adam nenek moyang Manusia. Jin adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dari 'api yang tidak berasap', sedang malaikat dicipta dari cahaya.

Tempat teu dipikaresep malaékat

édit

Menurut syariat Islam ada beberapa tempat di mana para malaikat tidak akan mendatangi tempat (rumah) tersebut dan ada pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tetap akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Pendapat ini telah disampaikan oleh Ibnu Wadhoh, Imam Al-Khothobi, dan yang lainnya. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu di antara lain adalah:

 1. Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan kéamanan, pertanian dan berburu);[96][97]
 2. Tempat yang terdapat patung (gambar);[98]
 3. Tempat yang di dalamnya ada seséorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim;[99]
 4. Tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat.[100]

Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari hadits shahih yang dicatat oleh para Imam, di antaranya adalah Ahmad, Bukhari, Tirmidzy, Muslim, dan lainnya. Tidak sedikit nash hadits yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang.

Rujukan

édit
 1. Hadis riwayat Imam Muslim.
 2. QS 2 Baqarah:97,98 dan QS 66 At Tahrim: 4
 3. QS 2 Al Baqarah: 98
 4. Demi (malaékat-malaékat) nu nyabut (nyawa) kalayan heuras, jeung (malaékat-malaékat) nu nyabut (nyawa) lalaunan, (Surat 79 An-Nāzi`āt: 1-2).
 5. "Nyaho teu anjeun, naha naon éta (Naraka) Saqar?
 6. QS Al-Haaqhoh 69:17"...Jeung malaékat-malaékat nu aya di juru-juru langit, jeung mangsa harita dalapan malaékat nyuhun 'Arsy Pangéran anjeun di luhureun (sirah) maranéhna."
 7. QS Az-Zumar 39:75"...tur anjeun (Muhammad) bakal nempo malaékat-malaékat ngurilingan 'Arsy bari tasbéh muji Pangéranna; jeung dibéré putusan di antara abdi-abdi Alloh kalayan adil jeung dikedalkeun: "Sagala puji kagungan Alloh, Pangéran Nu Murbéng alam"."
 8. Malaikat Darda'il di situs web Dinul Islam.org Archived 2011-07-25 di Wayback Machine
 9. a b QS 6 Al-An'am: 61:"...jeung Anjeuna Nu Pangkawasana ka sakabéh abdi-Na, nu diutus-Na ka Anjeun, Nu ngirim mamalaékat nu ngajaga aranjeun, lamun geus cunduk waktu papastén ka salah saurang di antara aranjeun, malaékat-malaékat nyabut nyawana, jeung malaékat-malaékat Kaula éta teu ngarémpak kawajibanana"
 10. Laku lampah manusa dicatet ku malaékat dina Al Quran: "...jeung saéstuna Kami geus nyipta manusa tur nyaho kana kereteg haténa, jeung Kaula leuwih deukeut ka manéhna tibatan urat beuheungna", "(nyaitu) nalika dua urang malaékat nu nyatet amal paripolahna, saurang diuk di palih katuhu jeung nu liana diuk di beulah kénca".
 11. "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)", "yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)."
 12. "Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?
 13. Dari Anas bahwa nabi bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menugaskan dua Malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hamba-Nya (satu disebelah kanannya dan yang satu lagi disebelah kirinya); kemudian apabila orang itu mati.maka Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya: 'Hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hamba-Ku itu serta hendaklah kamu mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir hingga hari Kiamat dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hamba-Ku itu,' dan pada satu atsar, ada disebutkan bahwa kedua malaikat itu melaknat si mati hingga ke hari Kiamat, jika ia seorang kafir.
 14. Dari Anas, nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menugaskan dua Malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hamba-Nya.
 15. QS Qof 50:21"...dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi."
 16. Para malaikat yang ditugaskan menjaga seorang hamba dalam segala ihwalnya, tercantum dalam Al Qur'an: "Sama saja (bagi Tuhan), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari.
 17. Dari Abu Hurairah, Para malaikat berkumpul pada saat salat shubuh lalu para malaikat (yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga shubuh) naik (ke langit), dan malaikat pada siang hari tetap tinggal.
 18. Ibnu Abbas menjelaskan, “Mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia dengan perintah Allah, jika ada takdir yang akan menimpanya maka malaikat ini menyingkir darinya” (Tafsir At-Thabari, no.20217) dan ahli tafsir dari kalangan Tabi’in yang bernama Imam Mujahid, menjelaskan ayat ini, “Pada masing-masing manusia ada seorang malaikat penjaga.
 19. Imam Ahmad dan Imam Muslim, Muhammad bersabda kepada Abdullah Mas'ud, "Setiap kamu ada Qarin dari bangsa jin, dan juga Qarin dari bangsa malaikat."
 20. Dari Abu ‘Abdir-Rahman ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, rasulullah menuturkan kepada kami, dan dia adalah ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), dia bersabda, "Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula.
 21. "Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda."
 22. "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir." (at-Taubah 9:26)
 23. Belief in the angels on Islamicnetwork.com
 24. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja’far al-Baqir.
 25. As-Suddiy mengatakan: “Saat itu Ibrahim didampingi Malaikat azh-Zhil (Malaikat Pemberi Naungan), sehingga saat itu Ibrahim yang berada ditengah kobaran api, pada hakikatnya berada di taman hijau.
 26. a b c d Ad-Dam'u, An-nuqmah, Ahlul Adli dan Malaikat bertubuh api dan salju - Tempat-tempat Bersejarah dalam Kehidupan Rasulullah oleh Hanafi Muhalawi Hal.22
 27. Ketika ditanya tentang petir, Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Dalam hadits marfu’ (sampai kepada Nabi Muhammad [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ]) pada riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] ditanya tentang petir, lalu dia menjawab: “Petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah.’”
 28. Ketika menafsirkan surat al-Baqarah, ayat 19, As-Suyuthi mengatakan bahwa petir adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan.
 29. Kisah dari Abu Hurairah dari Muhammad bersabda, "Tatkala seorang laki-laki berada di tanah lapang (gurun) dia mendengar suara di awan, ‘Siramilah kebun fulan’, maka menjauhlah awan tersebut kemudian menumpahkan air di suatu tanah berbatu hitam, maka saluran air di situ (dari saluran-saluran yang ada) telah memuat air seluruhnya."
 30. Malaikat ini bertugas mengatur awan.
 31. Muhammad bersabda: "Ka matahari diutus salapan Malaékat.
 32. Indeks Malaikat di situs web Fiqh Islam.com Archived 2012-11-07 di Wayback Machine
 33. Kitab Dalilul Falihin Li Thuruqi Riyadhus Sholihin, Nu nganggit: Muhammad bin Allan As-Shodiqi Asy-Syafi'i.
 34. Kitab Dalilul Falihin Li Thuruqi Riyadhus Sholihin, Penulis: Muhammad bin Allan As-Shodiqi Asy-Syafi'i.
 35. "...jeung (malaékat-malaékat) nu nyebarkeun (rohmat Pangéran-Na) kalayan saluas-luasna."
 36. Malaikat 'Adzab di Books.
 37. "...jeung datang tiap diri, babarengan saurang malaékat ngagiring jeung saurang malaékat saksi."
 38. Kacaritakeun ti Siti Aisyah r.a, naros ka Nabi s.a.w, "Naha Anjeun ngalaman poé susah dina mangsa perang Uhud?
 39. “Saéstuna Baétul Makmur aya di langit katujuh sajajar jeung Ka’bah di marcapada, unggal poé aya 70 rébu malaékat nu solat di jerona terus lamun maranéhna geus kaluar, teu balik deui.”
 40. Geus nyarita ka kuring Malik ti Yahya bin Sa'id ti Sa'id bin Musayyab, nyarios, "Sing saha solat di sawidang taneuh, tangtu malaékat solat di beulah katuhu jeung kénca.
 41. “Nalika geus datang peuting munggaran Romadon bakal ditalian (diranté) sagala sétan jeung jin-jin nu sasar, ditutup sagala panto naraka dugi teu aya hiji ogé nu dibuka, dibuka sagala panto sorga tepi teu aya panto nu ditutup.
 42. “Lamun tumiba sasih Romadon, maka sétan-sétan jeung jin-jin Ifrit ditalian, panto-panto naraka ditutup sakabéhna, jeung panto-panto sorga dibuka sakabéhna teu aya hiji ogé nu tutup.
 43. Diriwayatkeun ti Abu Huraéroh, Nabi s.a.w. ngadawuh: "Saha baé nu migawé dua atawa leuwih tina rupa-rupa amal kahadéan karana Alloh, digero ku malaékat ti panto-panto Sorga, pokna: 'Hé abdi Alloh!
 44. Hadis riwayat: Abu ad-Dardaa'r.a., Nabi S.a.w. ngadawuh: "Teu aya hiji poé mangsa meleték Panonpoé iwal kénca katuhu panonpoé: dua malaékat nu ngajorowok nu kadéngé sakabéh mahluk Alloh salian ti manusa jeung jin, pokna: 'Hé sakabéh manusa!
 45. Anas bin Malik nyarioskeun, Rosululloh ngadawuh: “Lamun datang Laélatul Qodar, maka turun Malaékat Jibril babarengan malaikat liana.
 46. Abu Hurairah r.a. nyarita: “Malaékat–malaékat turun ka marcapada dina Laélatul Qodar leuwih loba ti bilangan batu keusik.
 47. “Saéstuna Kami geus nurunkeun (Al Qur’an) dina peuting al-Qodar (kamulyaan), jeung naha nyaho hanteu anjeun peuting éta al-Qodar?
 48. Rosululloh s.a.w. ngadawuh: “Lamun saurang mukmin gering, maka Alloh ngutus 4 malaékat pikeun ngalongok ka inyana.”
 49. Dina hadis ti Abu Umamah r.a, nyarita yén Rosululloh s.a.w., ngadawuh: “Hé manusa, saéstuna teu aya fitnah di ieu marcapada ti mimiti Alloh nyiptakeun tungturunan Adam a.s, ti batan fitnah ad-Dajjal, jeung saéstuna Alloh teu ngutus nabi iwal ti méré pangéling-éling ka umatna perkara ad-Dajjal …. (dugi ka sabdana):...jeung teu aya tempat nu nyésa di ieu marcapada nu teu didatangan ku Dajjal iwal kota Mekkah jeung Madinah, sagala juru-juru kota dijaga malaékat nu mesat pedang.”
 50. Fudhail bin `Iyadh r.a. nyarita:, "Saéstuna Alloh gaduh malaékat nu néangan kumpulan jalma nu zikir ka Alloh, perhatikeun saha nu majelis zikir.
 51. Nabi [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] ngadawuh: “Saéstuna Allah tabaraka wa ta’ala boga malaékat husus nu kukurilingan néangan di mana ayana majlis-majlis élmu.
 52. Anas bin Malik r.a, saurna: Geus ngadawuh Rosululloh s.a.w: "Teu ngaliwat kuring malaikat nalika kula diisra`keun iwal ti pokna, ‘Hé Muhammad, titah umat anjeun bekam."
 53. Ibnu 'Abbas r.a, yén Rosululloh s.a.w, [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] geus ngadawuh: "Teu pati-pati kula liwat malaékat dina peuting kula diisro`keun iwal saban kuring ngaliwat, ‘Wajib pikeun anjeun hé Muhammad pikeun bekam’."
 54. Abdullah bin Ma’ud r.a. ngariwayatkeun Nabi s.a.w, saurna, “Dina poé kiamat bakal didatangkeun Naraka Jahannam kalayan 70.000 tali kadali, saban tali kadali ditarik ku 70.000 malaékat.”
 55. al-Imam Muslim ti Shofwan, nyaéta Ibnu ‘Abdilloh bin Shofwan, jeung ummu ad-Darda' r.a. sahandapeunana, pokna: “Kuring indit ka Syam jeung nepungan Abud Darda’ di imahna, tapi anjeuna teu aya di imah, nu aya ngan Ummud Darda’, pokna: ‘Naha taun ieu anjeun arék miang haji?’
 56. Saurang sohabat Nabi s.a.w., nu maca du'a iftitah kalayan bacaan, nu hartina "Sagala puji pikeun Alloh ku pupujan nu kacida seueurna, hadé jeung pinuh barokah."
 57. An-Nasa'i ngariwayatkeun ti Ibnu Umar r.a. ti Rosulalloh s.a.w, ngadawuh, "Ieu jalma (Sa'ad bin Muadz) nu ngageterkeun 'Arsy karana panto-panto langit dibukakeun pikeun anjeuna, sarta 70.000 malaékat nyaksian poé wafatna
 58. Saéstuna jalma nu ngaromong: “Robb abdi sadaya nyaéta Alloh” terus maranéhna neguhkeun pamadegan maranéhna (istikomah), maka malaékat bakal turun ka maranéhna, pokna: “Ulah aranjeun sieun jeung ulah ngarasa sedih; jeung gumbira aranjeun ku jannah (sorga) nu dijangjikeun Alloh ka aranjeun”.
 59. "...Jeung (malaékat-malaékat) nu ngabédakeun (antara hak jeung batil) kalayan sajelas-jelasna," (Al Mursalaat 77:4)
 60. Malaékat ningtrimkeun haté kaom mukminin: "Saéstuna jalma-jalma nu ngaromong: "Gusti abdi sadaya nyaéta Alloh" terus neguhkeun pamadegan maranéhna, maka malaékat bakal turun ka maranéhna kalayan pokna: “Ulah aranjeun sieun jeung ulah ngarasa sedih; jeung gumbira aranjeun ku jannah (sorga) nu dijangjikeun Alloh ka aranjeun”.
 61. Ibnu Mubarak nyarita yén Kholid bin Ma'jeung tumanya ka Mu'adz bin Jabal, pikeun nyaritakeun hadis didangu ti Nabi Muhammad s.a.w.
 62. "...(nyaéta) Sorga 'Adn nu maranéhna asup ka jerona babarengan jeung jalma nu saroléh ti bapa-bapana, isteri-isterina jeung anak incuna, sedengkeun malaékat-malaékat asup ka tempat-tempat maranéhna ti saban panto, (bari pokna): "Salamun 'alaikum bima shabartum", kacida hadéna tempat éta pangbalikan."
 63. "Anjeuna nu méré rohmat ka aranjeun jeung malaékat-Na (métakeun pangampura pikeun aranjeun), supaya Anjeuna ngaluarkeun aranjeun tina poék peteng kana caang padang (nu béngras), jeung nyaéta Anjeuna Maha Deudeuh tur nyaah kanu ariman."
 64. "(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala," (Al Mu'min 40:7)
 65. "Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.
 66. Dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulallah bersabda, "Salatnya seorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi salatnya di pasar atau rumahnya (secara sendirian atau munfarid) dengan dua puluh lebih (tiga sampai sembilan tingkat derajatnya).
 67. Rasul bersabda: "Sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang berada di tempat duduknya (untuk menunggu datangnya salat berjamaah) selama belum berhadats (batal wudhunya) dan malaikat berdoa: "Ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah, sayangilah dia"."
 68. Rasul bersabda: "Sesungguhnya Allah bersama malaikat mendoakan kepada orang-orang yang salat di shaf (barisan) pertama."
 69. Rasul bersabda: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya mendoakan orang-orang yang merapatkan barisan salat.
 70. "Tiada seorang muslim pun yang membesuk saudaranya yang sakit, melainkan Allah mengutus baginya 70.000 malaikat agar mendoakannya kapan pun di siang hari hingga sore harinya, dan kapan pun di sore hari hingga pagi harinya."
 71. "Siapa yang membesuk orang sakit di pagi hari akan diiring oleh 70.000 malaikat, semuanya memohonkan ampun untuknya hingga sore hari, dan ia mendapat taman di jannah.
 72. Rasulallah bersabda: "Tidak ada seorang laki-laki pun yang menjenguk atau mengunjungi orang sakit pada sore hari, kecuali ia disertai oleh 70 ribu malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosanya sehingga waktu pagi hari tiba, dan ia akan diberi musim yang sejuk kelak pada hari kiamat, dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit pada pagi hari, maka ia akan diiringi oleh 70 ribu malaikat yang memohonkan ampun atas segala dosa-dosanya sehingga waktu sore tiba, dan kelak di surga ia akan diberi musim yang sangat sejuk."
 73. Rasulallah bersabda: "Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan shalawat kepadaku, kecuali akan didoakan oleh malaikat, selama ia bershalawat kepadaku.
 74. Rasul bersabda: "Sesungguhnya Allah, malaikatNya, penghuni langit dan bumi bahkan semut yang berada di sarangnya juga ikan-ikan, akan selalu mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."
 75. Rasulullah [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] bersabda : "Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya.
 76. Dari Zir bin Hubaisy, katanya: "Saya mendatangi Shafwan bin 'Assal perlu menanyakan soal mengusap dua buah sepatu khuf (bot).
 77. "...dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)."
 78. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulallah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bila bersiwak lalu berdiri mengerjakan salat, maka berdirilah seorang malaikat dibelakangnya lalu mendengarkan bacaannya dengan seksama kemudian dia mendekatinya (atau dia mengucapkan kalimat seperti itu) hingga malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang membaca al-Qur'an, maka tidaklah keluar dari mulutnya bacaan al-Qur'an itu melainkan langsung ke perut malaikat, oleh sebab itu bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca al-Qur'an.
 79. Usaid bin Hudhair duduk di beranda belakang rumahnya.
 80. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan bahwa rasulullah [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] bersabda: “Seorang yang lancar membaca Al Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Al Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala” (HR.
 81. Abu Hurayrah berkata, Nabi bersabda, "Setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seseorang, yang satu berdoa: "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya," dan yang lain berdoa: "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir."
 82. QS 43 Az-Zukhruf: 77: Jeung maranéhna nyarita, “Hé (Malaékat) Malik! Cik sugan Pangéran anjeun maéhan kuring kabéhan.” Jawabna (malaékat Malik) pok: “Saéstuna, aranjeun bakal tetep cicing (di ieu naraka moal paéh).
 83. Al-Hijr 15:28
 84. An-Najm 53:6-13
 85. Mereka (malaikat) selalu bertasbih (beribadah kepada Allah) pada waktu malam dan siang hari tiada henti-hentinya.
 86. Mereka (malaikat) takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)".
 87. Dan mereka berkata, 'Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai anak)'.
 88. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
 89. Nabi Muhammad bersabda "Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya".
 90. Nabi Muhammad bersabda "Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit (terganggu) dengan hal-hal yang membuat manusia pun meraa sakit".
 91. Lalu dihidangkannya kepada mereka.
 92. .
 93. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
 94. “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan, red.), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.
 95. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.
 96. “Siapa yang menjadikan anjing – kecuali anjing penjaga ternak, atau anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman- niscaya berkuranglah satu qirath pahalanya setiap hari” Hadits riwayat Al-Bukhari dengan seumpamanya dalam Adz-Dzba’ih dan Ash-Shaid (5480-5482), Muslim dalam Al-Musaqat (1574)
 97. Abu Haurairah mengatakan bahwa Muhammad bersabda: “Malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing.”
 98. Muhammad bersabda: “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar (patung)"Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah
 99. Rasulullah [./Gambar:Mohamed_peace_be_upon_him.svg  ] bersabda, “Barangsiapa mengarahkan (mengancam) saudaranya (muslim) dengan benda besi (pisau misalnya), maka orang itu dilaknat oleh malaikat, sekalipun orang itu adalah saudara kandungnya sendiri.”
 100. Muhammad bersabda, “Barangsiapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati (memasuki) masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia.”

Pranala luar

édit